Zm.: decyzja w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2012 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 2 lutego 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 1",

b)
w pkt 15 uchyla się lit. d;
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Podsekretarz Stanu Magdalena Wilamowska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części budżetowych";

3)
w § 4:
a)
uchyla się pkt 7 i 8,
b)
w pkt 10 uchyla się lit. b;
4)
w § 8:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Informatyzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - łączność;

2) reprezentuje Skarb Państwa w spółce "Poczta Polska S.A.";

3) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad:

a) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

b) Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) Departament Kapitału Ludzkiego;

6) Departament Funduszy Strukturalnych;

7) Departament Telekomunikacji;

8) Departament Poczty;

9) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220 poz. 1600, z 2008 r., Nr 277, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.