Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2014.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 20
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 lutego 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 37 i 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych;",

c) uchyla się pkt 8 i 10,
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich oraz stanowiska dotyczące tych dokumentów;",

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

f) w pkt 14 uchyla się lit. c;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Podsekretarz Stanu Grzegorz Karpiński:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;

2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;

3) podpisuje w zastępstwie Ministra, w razie nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

4) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

5) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych;

6) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

7) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

10) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,

d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Nadzoru,

b) Departament Budżetu,

c) Departament Prawny.";

3) w § 4 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz stanowiska dotyczące tych dokumentów;";

4) w § 9:
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i § 3 pkt 3,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 7 i 11 oraz § 3 pkt 3, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.