Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.14.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

DECYZJA Nr 319/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zadań w zakresie przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 18 i 19 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 2-8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady Ministrów", ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zadań w zakresie przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 86, z 2006 r. Nr 20, poz. 258 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) ppkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie:

a) nieruchomości zbędnych, z wyłączeniem nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, na mocy decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

b) trwale lub czasowo zbędnego sprzętu infrastruktury: etatowego, tabelarycznego, naliczeniowego i należnościowego, części zamiennych do tego sprzętu, a także sprzętu będącego odpadem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o odpadach" - bez względu na wartość,

c) trwale lub czasowo zbędnego sprzętu infrastruktury (w tym użyczonych urządzeń i sprzętu infrastruktury wojskowej), innego niż wymieniony pod lit. b, oraz pozostałych rzeczy ruchomych infrastruktury (materiały i urządzenia budowlane, narzędzia, użytkowe przyrządy pomiarowe, części zamienne) - o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.),

d) trwale lub czasowo zbędnego sprzętu infrastruktury - ujętego w funduszu założycielskim samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - będącego w bezpłatnym użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej,

e) mienia, o którym mowa w ppkt 7, nie będącego sprzętem infrastruktury i nie ujętego w planach przekazywania mienia, sporządzanych przez organy wymienione w ppkt 7,

f) mienia, o którym mowa w ppkt 8 (nie ujętego w planach przekazywania mienia sporządzanych przez organy wymienione w ppkt 8) - na wniosek szefa właściwego rejonowego (Stołecznego, Wojskowego) zarządu infrastruktury, w tym nieruchomości przeznaczonych do świadczenia usług na rzecz wojska, przy czym w przypadku przekazania takich nieruchomości - wniosek powinien być uzgodniony z dowódcą właściwej jednostki wojskowej;

4) Dyrektor Departamentu Administracyjnego - w zakresie mienia niewykorzystywanego przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym mienia ruchomego będącego odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach;

5) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w zakresie trwale lub czasowo zbędnego sprzętu medycznego (aktywów trwałych), z wyjątkiem ujętego na funduszu założycielskim i zakładu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej;",

b) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii, Dowódca Wojsk Specjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w zakresie:

a) trwale lub czasowo zbędnych albo nie nadających się do remontu lub dalszego bezpiecznego użytkowania rzeczy ruchomych: etatowych, tabelarycznych, naliczeniowych i należnościowych, wyposażenia i części zamiennych do tych rzeczy ruchomych, urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych, określonych we właściwej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, a także mienia będącego odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach - bez względu na ich wartość

- na obrót którymi:

- nie są wymagane zezwolenia i koncesje, w tym mienia stanowiącego odpady, z wyjątkiem mienia określonego w ppkt 2, ppkt 3 lit. b, c i d, ppkt 4, 5, 6, 9 oraz ppkt 10,

- wymagane są zezwolenia i koncesje, w tym mienia stanowiącego odpady;

b) rzeczy ruchomych, nieprzydatnych dla podległych jednostek organizacyjnych, zgłoszonych przez żołnierzy (pracowników) pełniących służbę (zatrudnionych) w tych jednostkach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, otrzymali je nieodpłatnie jako upominki okolicznościowe (prezenty) i złożyli oświadczenie o pozostawieniu tych przedmiotów do dyspozycji macierzystej jednostki, z wyjątkiem mienia określonego w ppkt 1;";

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niezależnie od planów, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "planami":

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa i szefowie rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) zarządów infrastruktury - zgłaszają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych propozycje do planów w zakresie określonym w pkt 1 ppkt 3 lit a;

2) komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, nie sporządzające planów, prowadzące ewidencję ilościowo-wartościową mienia ruchomego trwale lub czasowo zbędnego - zgłaszają odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii, Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, propozycje do planów w zakresie określonym w pkt 1 ppkt 1, 2, ppkt 3 lit b-e, ppkt 4-7 i ppkt 10, natomiast szefom rejonowych organów infrastruktury propozycje do planów, w zakresie określonym w pkt 1 ppkt 9.";

3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organy, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-10, przesyłają:

1) do uzgodnienia:

a) Szefowi SG WP - plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a i ppkt 4 (tylko w zakresie nieruchomości zbędnych),

b) Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a, ppkt 4 (tylko w zakresie nieruchomości) i ppkt 8, jeżeli budynek (lub jego część) jest użytkowany albo przeznaczony dla wojskowej instytucji kultury (ośrodka, placówki),

c) Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji oraz Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a, ppkt 4 (tylko w zakresie nieruchomości) oraz ppkt 8, jeżeli w nieruchomości przewidzianej do przekazania występuje infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacyjne urządzenia końcowe;

2) do zaopiniowania Dyrektorowi Departamentu Kontroli - plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a;

3) do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, ppkt 3 lit. b-e, ppkt 4 (tylko w zakresie mienia ruchomego), ppkt 5, 6, 7, 9 i ppkt 10.";

4) wprowadza się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Plany, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. e, powinny być uzgodnione z właściwymi gestorami uzbrojenia i sprzętu wojskowego.";

5) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organy, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-8 i ppkt 10, w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego przekazanie mienia, przedstawiają Prezesowi Agencji plany w celu uzgodnienia - w zakresie określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast organy, o których mowa w pkt 1 ppkt 9, przedstawiają Prezesowi Agencji, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, plany w celu uzgodnienia.";

6) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do zatwierdzania planów upoważniony jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji - w zakresie planów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-7 i 10 oraz pkt 16, przedstawianych przez organy je opracowujące;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie planów, o których mowa w pkt 1 ppkt 8 i 9.";

7) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Organy opracowujące plany i korekty tych planów, niezwłocznie po uzyskaniu ich zatwierdzenia, przesyłają do Departamentu Budżetowego wyciągi z tych planów, według wzorów określonych w wytycznych, o których mowa w pkt 26 ppkt 2 decyzji.";

8) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, a także likwidatorzy mienia osób prawnych, o których mowa w pkt 16, kwalifikując i przygotowując mienie ruchome do zagospodarowania opisują je, zgodnie z rzeczywistym stanem technicznym i ukompletowaniem, a także nie pozbawiają go tzw. "cech używalności"; w odniesieniu do sprzętu określonego w wytycznych Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, jednostki te sporządzają protokoły stanu technicznego, według wzoru ustalonego w tych wytycznych.";

9) pkt 21a otrzymuje brzmienie:

"21a. Od dnia 1 stycznia 2009 r. mienie ruchome przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym będzie składowane i przechowywane przez Agencję, która dokona odbioru mienia z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, określonych w wytycznych Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, dopuszcza się przechowywanie przekazanego Agencji mienia ruchomego przez te jednostki, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jego protokolarnego przekazania.";

10) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Sprawozdania z przebiegu realizacji planów sporządza się według następujących zasad:

1) w zakresie nieruchomości - szefowie rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) zarządów infrastruktury w terminie do dnia piątego każdego miesiąca przedkładają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz odpowiednio organom opracowującym plany - miesięczne meldunki z realizacji planów przekazywania nieruchomości zbędnych oraz czasowo niewykorzystywanych;

2) w zakresie mienia ruchomego - Prezes Agencji do dnia 31 marca za rok poprzedni sporządza i przesyła do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa, kopię sprawozdania opracowanego na podstawie art. 14 ustawy.";

11) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji:

1) koordynuje realizację zadań określonych w decyzji oraz upoważniony jest do:

a) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie ujęcia lub wycofania z planów zbędnych nieruchomości i mienia ruchomego,

b) nadzorowania realizacji planów przekazywania mienia i korekt tych planów;

2) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, wyda wytyczne, w których określi szczegółowe zasady planowania i przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2008 r.