Zm.: decyzja w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej "W". - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej "W".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.23.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2004 r.

DECYZJA NR 609
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 listopada 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej "W"

§  1.
W decyzji nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej "W", zmienionej decyzją nr 211/99 z dnia 18 listopada 1999 r., § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Zgodę na posiadanie przepustki wydaje Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji, zwany dalej Dyrektorem Biura.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.