Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.374

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 418/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda"

Departament Kadr

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 w ppkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w pozostałych przypadkach.";

2) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) Organy, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a, ppkt 2 lit. a, ppkt 3 lit. a i b oraz ppkt 4 lit. a i b, wnioski o nadanie gwiazdy, zweryfikowane pod kątem spełniania przez osobę proponowaną do odznaczenia warunków formalnych do jej nadania, przesyłają bezpośrednio do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

6. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem poprawności ich sporządzenia;

2) zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o karalności osoby, której wniosek dotyczy;

3) opiniuje wnioski;

4) przesyła dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

3) uchyla się pkt 7;
4) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wnioski zaopiniowane lub zweryfikowane negatywnie w całości lub w części organ, o którym mowa w pkt 6 i 9, zwraca lub informuje wnioskodawcę o nie ujęciu we wniosku wskazanej osoby wraz z podaniem przyczyny ich nieprzedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej lub usunięcia z wniosku.";

5) w pkt 11 ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych - zgodnie z przekazanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodatkowym wykazem;

3) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w pozostałych przypadkach.";

6) w pkt 13 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w pozostałych przypadkach.";

7) w pkt 14 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w pozostałych przypadkach.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.