Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2013 r.

DECYZJA Nr 242/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 września 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W załączniku do decyzji Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt I dodaje się poz. 36 w brzmieniu:
36Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii10.000
2) w pkt II w poz. 2 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:
6) Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii1.000
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.