Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 217/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W załączniku do decyzji Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 122, z 2012 r. poz. 197 i 294 oraz z 2013 r. poz. 7), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt I:
a) poz. 23 otrzymuje brzmienie:
23Doradca w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego6.000
b) dodaje się poz. 35 w brzmieniu:
35Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO3.500
2) w pkt II w poz. 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:
5) Dowódca Narodowego Elementu Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu800 EUR
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.