Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 9 poz. 122 oraz z 2012 r. poz. 197 i 294) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 dodaje się ppkt 11 w brzmieniu:

"11) organizowania uroczystości "Dni Narodowych" podczas wspólnych ćwiczeń międzynarodowych poza granicami kraju.";

2) w pkt 12 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:

"6) zorganizowanie "Dnia Narodowego" podczas wspólnych ćwiczeń międzynarodowych poza granicami kraju - w wysokości do jednej zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej - 010, określonej w Rozporządzeniu, na każdego żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach.";

3) w załączniku do decyzji w pkt I po poz. 33 dodaje się poz. 34 w brzmieniu:
34Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych10.000
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.