Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.271

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2010 r.

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w resorcie Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 61 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 8, poz. 78), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku do decyzji w pkt I:
a)
poz. 1 otrzymuje brzmienie:
Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej na rzecz Ministra Obrony Narodowej 21) 89.500
b)
poz. 21 otrzymuje brzmienie:
Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Polowy, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 22) 1.350
2)
na końcu załącznika, pod tabelą, dodaje się przypisy oznaczone cyframi 21 i 22 w brzmieniu:

"21) Podwyższa się limit na 2010 r. jednorazowo o kwotę 20.000 zł;

22) Podwyższa się limit Prawosławnego Ordynariusza Polowego na 2010 r. jednorazowo o kwotę 7.500 zł.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.