Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.3.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

DECYZJA Nr 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lutego 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania obowiązujących regulacji w zakresie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych do zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 203, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stanowiska objęte limitem bezpośrednim, stanowiska tworzące limit oraz roczną wysokość limitów wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych, z zastrzeżeniem pkt 12,13 i 15 określa załącznik do decyzji.";

2)
w pkt 8:
a)
ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (w odniesieniu do stanowisk szefów lub dyrektorów podporządkowanych sobie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej), dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych oraz dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ppkt 4 i 5, wyliczą limit zbiorczy, w oparciu o stanowiska im podporządkowane lub przez nich finansowane i dokonają jego podziału, oraz poinformują zainteresowanych o wysokości przydzielonego im limitu;",

b)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 4-6 w brzmieniu:

"4) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych nie będący dysponentami środków budżetowych wyliczą limit zbiorczy, w oparciu o stanowiska im podporządkowane i dokonają jego podziału, a następnie przedstawiają go właściwemu dysponentowi środków budżetowych drugiego stopnia;

5) zmian wysokości limitu, właściwy dysponent środków budżetowych drugiego stopnia dokonuje w uzgodnieniu lub na wniosek właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, o których mowa w pkt 4. Zmian dokonuje się w ramach ustalonego limitu zbiorczego;

6) podziału limitu dokonuje się adekwatnie do kompetencji, odpowiedzialności, zakresu prowadzonej działalności oraz potrzeb ponoszenia wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.";

3)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wysokość dziennej należności artykułów spożywczych, naliczanej na uczestnika każdej odprawy, narady, konferencji, gry decyzyjnej organizowanej przez jednostkę (komórkę) organizacyjną resortu obrony narodowej, ustala się w wysokości nie przekraczającej 10% diety określanej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2). Wydatki z tego tytułu nie są wliczane do limitu wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2.";

4)
pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

"16. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe wykonują dysponenci środków budżetowych, którzy ujęli je w planie finansowym lub otrzymali plan finansowy na ich realizację, w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady gospodarności. Podstawą dokonania wydatku jest dowód księgowy, do którego, w przypadku wystawienia przez zakład zbiorowego żywienia na terenie kraju, załącza się szczegółową specyfikację zamówienia, zatwierdzoną przez osoby dysponujące tymi funduszami.

17. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dysponenci środków budżetowych - każdy w zakresie swoich kompetencji - opracują szczegółowe procedury i zasady realizacji, monitorowania i nadzoru nad wydatkami, o których mowa w pkt 1 i 2, w tym także zasady ewidencji przychodów i rozchodów zakupywanego mienia.";

5)
załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 16, poz. 154 i Nr 24, poz. 239, z 2006 r. Nr 11, poz. 130, Nr 15, poz. 190, Nr 22, poz. 277, Nr 23, poz. 306 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 41, Nr 8, poz. 98, Nr 16, poz. 168, Nr 22, poz. 227 i Nr 25, poz. 261.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 225, poz. 1672.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ STANOWISK W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Lp.Wyszczególnienie stanowiskaRoczna wysokość limitu
w złw walucie
I. Stanowiska objęte limitem bezpośrednim:
1Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej na rzecz Ministra Obrony Narodowej179.000
2Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego52.000
3Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej52.000
4Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. polityki obronnej1)85.000140.000 EUR
5Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej26.000
6Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej20.000
7Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, za wyjątkiem Dowódcy Wojsk Specjalnych20.000
8Dowódca Wojsk Specjalnych15.000
9Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych2)20.0002.000 USD
10Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych20.000
11Szef Służby Wywiadu Wojskowego26.000
12Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego26.000
13Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia15.000
14Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej12.700
15Dowódca Garnizonu Warszawa6.700
16Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego6.000
17Szef Szefostwa Inż. ynierii Wojskowej2.500
18Szef Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia2.500
19Szef Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej2.500
20Naczelny Prokurator Wojskowy2.700
21Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego2.700
22Zastępca Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych3)8.000
23Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego3)10.000
24Zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego3)7.000
25Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego3)6.000
26Szef Sztabu w Siłach UNDOF w Syryjskiej Republice Arabskiej2.000 USD
27Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej6.000 EUR
28Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO - Szef Zarządu Logistyki i Zasobów3.000 EUR
29Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej2.000 EUR
30Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO (SHAPE) 4.800 EUR
31Polski Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy przy Strategicznym Dowództwie Transformacji (HQ SACT) w Norfolk4.000 USD
32Dyrektor Departamentu Prasowo - Informacyjnego7)2.0000
33Doradca Szefa Sztabu Armii Afganistanu7.000 USD
34Zastępca Dowódcy Dowództwa Koalicyjnego ds. Szkolenia Armii Afgańskiej2.400 USD
35Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu5.000 USD
II. Stanowiska tworzące limit:
1Szefowie, dyrektorzy, zastępcy w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej:
1) zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego7.100
2) zastępca: szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego7.000
3) dyrektor departamentu (z wyłączeniem Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego), szef zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego2.700
4) zastępca: dyrektora departamentu, szefa zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dyrektor samodzielnego biura1.600
2Inne stanowiska w jednostkach (komórkach) organizacyjnych:
1) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej4)1.600
2) radca Ministra Obrony Narodowej4)1.600
3) Radca-Koordynator w Ministerstwie Obrony Narodowej2.700
4) Komendant Garnizonu Warszawa2.800
5) zastępca: dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego2.700
3Dowódcy, szefowie, dyrektorzy, komendanci5) jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, których stanowiska służbowe zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
1) generała broni (admirała floty) 6.0007.000 USD
2) generała dywizji (wiceadmirała) 3.6006.000 USD
3) generała brygady (kontradmirała) 2.5001.800 USD
4) pułkownika (komandora) 1.5001.200 USD
5) podpułkownika (komandora porucznika) 1.100800 USD
4Szefowie zespołów łącznikowych, attaché obrony (wojskowi, morscy, lotniczy) oraz żołnierze wyznaczeni lub skierowani na stanowiska służbowe w strukturach organizacji międzynarodowych, kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mających siedzibę poza granicami RP, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
1) generała dywizji (wiceadmirała) 2.400 EUR
2) generała brygady (kontradmirała) 1.800 EUR
3) pułkownika (komandora)6)800 EUR
lub stanowiska:
1) attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) 2.800 EUR
2) szefa zespołu łącznikowego1.000 EUR
3) zastępcy attache obrony1.200 EUR
4) starszego oficera narodowego przedstawicielstwa, struktury międzynarodowej, kwatery głównej, dowództwa lub sztabu misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych5)600 EUR

Uwaga!

Limit dla tworzonych lub likwidowanych stanowisk ustala się w roku ich utworzenia bądź likwidacji w wysokości proporcjonalnej, przyjmując za podstawę wyliczenia liczbę pełnych miesięcy. Za pełny miesiąc należy uznać ten, w którym minęło więcej niż 15 dni.

1) Limit w złotych przeznaczony jest na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 6, a wyrażony w walucie na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 7, finansowanych przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego;

2) Limit obejmuje także wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 3. Limit walutowy przeznaczony jest na finansowanie zadań służbowych wykonywanych poza granicami kraju;

3) Limit przeznaczony jest także na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) W przypadku zbiegu uprawnień do limitu z tytułu zajmowania innego stanowiska służbowego, przysługuje jeden (wyższy) limit;

5) Limity te dotyczą również stanowisk zajmowanych przez pracowników resortu obrony narodowej - osoby, o których mowa w pkt 8 decyzji, zaszeregowują te stanowiska do odpowiednich stopni etatowych;

6) W strukturach międzynarodowych od szefa zarządu, dyrektora biura;

7) Limit obejmuje również wydatki związane z działalnością Rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej.