Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.4.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DECYZJA Nr 57/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lutego 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 203, z 2005 r. Nr 16, poz. 154 i Nr 24, poz. 239 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 130, Nr 15, poz. 190 i Nr 22, poz. 277) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w podstawie prawnej, po wyrazach "Unii Europejskiej" dodaje się wyrazy "oraz centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej";
2)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatkami reprezentacyjnymi, w rozumieniu niniejszej decyzji, są wydatki bezpośrednio związane z reprezentowaniem jednostki (komórki) organizacyjnej resortu obrony narodowej oraz centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej, powstałe w trakcie realizowanych zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:";

3)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatkami okolicznościowymi, w rozumieniu niniejszej decyzji, są wydatki związane z organizowaniem przez jednostki (komórki) organizacyjne resortu obrony narodowej oraz centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej okolicznościowych spotkań, narad, seminariów i uroczystości upamiętniających rocznice lub wydarzenia o charakterze narodowym lub międzynarodowym.".

2.
Załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

STANOWISKA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Lp.Wyszczególnienie stanowiskaRoczna wysokość limitu
w złw walucie
I. Stanowiska objęte limitem bezpośrednim:
1Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej na rzecz Ministra Obrony Narodowej179.000
2Szef Sztabu Generalnego WP52.000
3Sekretarz Stanu w MON52.000
4Podsekretarz Stanu w MON Bogusław Winid1)85.000140.000 EUR
5Podsekretarz Stanu w MON26.000
6Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej20.000
7dowódca rodzaju Sił Zbrojnych RP2)20.000
8Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych3)20.000
9Dowódca Wojsk Specjalnych4)15.000
10Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej12.700
11Dowódca Garnizonu Warszawa6.700
12Dowódca Dowództwa Operacyjnego20.000
13Szef Służby Wywiadu Wojskowego26.000
14Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego26.000
15Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia5)15.000
16Szef Szefostwa Inżynierii Wojskowej6)2.500
17Szef Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia6)2.500
18Naczelny Prokurator Wojskowy2.700
19Biskup Polowy WP, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego2.700
20Zastępca Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych7)8.000
21Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego7)10.000
22Zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego7)7.000
23Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego7)6.000
24Szef Sztabu w Siłach UNDOF w Syryjskiej Republice Arabskiej2.000 USD
25Dysponent środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio ustanowiony przez MON:
1) Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 23056)3.200
2) Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe8)1.500
26Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej6.000 EUR
27Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE2.000 EUR
28Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE) 4.800 EUR
29Polski Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy przy Strategicznym Dowództwie Transformacji (HQ SACT) w Norfolk4.000 USD
30Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego15.000
31Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej (Zastępca Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego) 12.700
II. Stanowiska tworzące limit:
1Szefowie, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej:
1) zastępca szefa Sztabu Generalnego WP (SG WP) 7.100
2) zastępca: szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego7.000
3) dyrektor departamentu (z wyłączeniem Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego), szef zarządu w SG WP2.700
4) zastępca: dyrektora departamentu (z wyłączeniem rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego), szefa zarządu w SG WP, asystent Szefa SG WP oraz dyrektor samodzielnego biura1.600
2Inne stanowiska w jednostkach (komórkach) organizacyjnych:
1) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej9)1.600
2) Radca-Koordynator w MON2.700
3) Komendant Garnizonu Warszawa2.800
4) zastępca: dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych RP, dowódcy Dowództwa Operacyjnego, dowódcy Wojsk Specjalnych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego2.700
3Dowódcy, szefowie, dyrektorzy, komendanci10) jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, których stanowiska służbowe zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
1) generała broni (admirała floty) 6.0007.000 USD
2) generała dywizji (wiceadmirała) 3.6006.000 USD
3) generała brygady (kontradmirała) 2.5001.800 USD
4) pułkownika (komandora) 1.5001.200 USD
5) podpułkownika (komandora porucznika) 1.100800 USD
4Szefowie zespołów łącznikowych, attaché obrony (wojskowi, morscy, lotniczy) oraz żołnierze wyznaczeni lub skierowani na stanowiska służbowe w strukturach organizacji międzynarodowych, kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mających siedzibę poza granicami RP, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
1) generała dywizji (wiceadmirała) 2.400 EUR
2) generała brygady (kontradmirała) 1.800 EUR
3) pułkownika (komandora)11)800 EUR
lub stanowiska:
1) attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)2.800 EUR
2) szefa zespołu łącznikowego1.000 EUR
3) zastępcy attaché obrony1.200 EUR
4) starszego oficera narodowego przedstawicielstwa, struktury międzynarodowej, kwatery głównej, dowództwa lub sztabu misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych10)600 EUR
III. Należność dodatkowa napojów
1Na jednego uczestnika odpraw (narad, konferencji, gier decyzyjnych) 1,6
Uwaga:

Limit dla tworzonych lub likwidowanych stanowisk ustala się w roku ich utworzenia bądź likwidacji w wysokości proporcjonalnej, przyjmując za podstawę wyliczenia liczbę pełnych miesięcy. Za pełny miesiąc należy uznać ten, w którym minęło więcej niż 15 dni.

1) Limit w złotych przeznaczony jest na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 6, finansowanych przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego, a wyrażony w walucie - na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 7, finansowanych przez Dyrektora Centrali Wojskowe Misje Pokojowe;

2) Podwyższa się na 2007 r. limit Dowódcy Wojsk Lądowych o 5.000 zł (do 25.000 zł) na przygotowanie operacji ISAF;

3) Do czasu ustanowienia dysponentem środków budżetowych II stopnia limit określa się w kwocie 10.000 zł;

4) Do czasu ustanowienia dysponentem środków budżetowych II stopnia limit określa się w kwocie 6.700 zł;

5) Do czasu ustanowienia dysponentem środków budżetowych II stopnia limit określa się w kwocie 6.500 zł;

6) Do 30 czerwca 2007 r.;

7) Limit obejmuje także wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

8) Limit przeznaczony jest także na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 3;

9) W przypadku zbiegu uprawnień do limitu z tytułu zajmowania innego stanowiska służbowego, przysługuje jeden (wyższy) limit;

10) Limity te dotyczą również stanowisk zajmowanych przez pracowników resortu obrony narodowej - osoby, o których mowa w pkt 8 decyzji, zaszeregowują te stanowiska do odpowiednich stopni etatowych;

11) W strukturach międzynarodowych od szefa zarządu, dyrektora biura.