Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.24.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 grudnia 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 203 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 w ppkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) składki związane z przynależnością do stowarzyszeń attaché obrony (wojskowych, morskich i lotniczych) i ich zastępców.";

2)
w pkt 3 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

"7) organizowaniem przez attaché obrony w państwach akredytacji uroczystości z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu obrony i dowódców sił zbrojnych tych państw oraz członków wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w tym państwie, a także kombatantów, zwłaszcza uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.";

3)
w załączniku do decyzji w pkt I:
a)
poz. 4 otrzymuje brzmienie:
4podsekretarz stanu w MON 8) 26.000
b)
poz. 9 otrzymuje brzmienie:
9Szef Wojskowych Służb Informacyjnych 1)100.000115.000 EUR
c)
po poz. 20 dodaje się poz. 21 w brzmieniu:
21Dyrektor Centrum Informacyjnego MON2.700
d)
po poz. 21 dodaje się poz. 22 w brzmieniu:
22Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej15.000
4)
w załączniku do decyzji w pkt II poz. 4 otrzymuje brzmienie:
4Szefowie zespołów łącznikowych, attaché obrony (wojskowi, morscy, lotniczy) oraz żołnierze wyznaczani na stanowiska w strukturach międzynarodowych lub w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mających siedzibę poza granicami RP, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:
- generała dywizji (wiceadmirała) 2.400 EUR
- generała brygady (kontradmirała) 1.800 EUR
- pułkownika (komandora) 6) 800 EUR
lub stanowiska:

- attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)

2.400 EUR
- szefa zespołu łącznikowego1.200 EUR
- zastępcy attaché obrony1.200 EUR
- starszego oficera narodowego przedstawicielstwa lub

struktury międzynarodowej 7)

600 EUR
5)
Przypis pierwszy umieszczony na końcu załącznika, pod tabelą, otrzymuje brzmienie:

"1) Limit wyrażony w złotych obejmuje również wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 6, w kwocie 85.000 zł, natomiast wyrażony w walucie, w wysokości 115.000 EUR, także wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 7;";

6)
Na końcu załącznika, pod tabelą, dodaje się przypis oznaczony cyfrą 8, w brzmieniu:

"8) w 2005 r. podwyższa się jednorazowo dotychczasowy limit Podsekretarza Stanu w MON do kwoty 39.000 zł.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.