Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

DECYZJA Nr 87
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby na stanowiskach, na których służba pełniona jest w sposób ciągły

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 82, poz. 748) postanawia się co następuje:
§  1. W decyzji nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby na stanowiskach, na których służba pełniona jest w sposób ciągły (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 21), wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie: "w sprawie zmianowego rozkładu czasu służby na niektórych stanowiskach służbowych w Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej, Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w Wydziale Ewidencji Zleceń Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej:

1) na niektórych stanowiskach starszych specjalistów pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 24 godziny;

2) na niektórych stanowiskach starszego asystenta i asystenta pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8 godzin.

2. Służba pełniona na zmiany, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 rozpoczyna się i kończy o godzinie 8.30;

2) w pkt 2 dla zmiany:

a) pierwszej rozpoczyna się o godzinie 7.00 i kończy o godzinie 15.00,

b) drugiej rozpoczyna się o godzinie 13.30 i kończy o godzinie 21.30.

3. Służbę na zmianach, o których mowa w ust. 1, powinien pełnić co najmniej jeden funkcjonariusz.

4. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej ustala, na których stanowiskach w Wydziale Ewidencji Zleceń służba pełniona jest na zmiany.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.