Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 139/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 7 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 239, poz. 2038) oraz pkt 30 Wytycznych w sprawie uzgadniania Wojskowych i Sojuszniczych Wymagań Standaryzacyjnych oraz realizacji zadań normalizacyjnych, wynikających z Programu Standaryzacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, stanowiących załącznik do decyzji Nr 292/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Wytycznych w sprawie uzgadniania Wojskowych i Sojuszniczych Wymagań Standaryzacyjnych oraz realizacji zadań normalizacyjnych, wynikających z Programu Standaryzacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz. 142), w celu ujednolicenia zasad działania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, określonego w publikacji sojuszniczej AAP-3, ustala się, co następuje:

1.
W Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 293), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 101:
a)
w ppkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) nadzoru procesu implementacji i wdrażania w Siłach Zbrojnych RP dokumentów standaryzacyjnych NATO dotyczących połączonych działań rodzajów sił zbrojnych oraz opracowywania i wprowadzania do stosowania w Siłach Zbrojnych RP resortowych dokumentów normalizacyjnych w tym zakresie;

e) monitorowania w rodzajach Sił Zbrojnych RP postępu prac w zakresie implementacji i wdrażania postanowień dokumentów standaryzacyjnych NATO, których implementacja lub wdrożenie zostały wcześniej zadeklarowane;",

b)
w ppkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw międzynarodowych, w zakresie:",

c)
ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w zakresie:

a) wyznaczania osób uprawnionych do wskazywania dokumentów standaryzacyjnych NATO niezbędnych w procesie osiągania interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z siłami NATO oraz osiągania celów NATO dla RP;

b) podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ratyfikacji i implementacji dokumentów STANAG oraz zatwierdzania i wdrażania dokumentów STANREC dotyczących poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP lub rodzajów wojsk, a także dokumentów standaryzacyjnych NATO opracowywanych lub aktualizowanych przez gremia standaryzacyjne NATO, w których uczestniczą przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

c) nadzoru i koordynowania procesu implementacji i wdrażania dokumentów standaryzacyjnych NATO w rodzajach Sił Zbrojnych RP i rodzajach wojsk oraz opracowywania i wprowadzania do stosowania na ich podstawie resortowych dokumentów normalizacyjnych;

d) podejmowania decyzji o wprowadzaniu dokumentów standaryzacyjnych NATO do stosowania w rodzajach Sił Zbrojnych RP i rodzajach wojsk w postaci dokumentu wykonawczego;

e) kwalifikowania dokumentów standaryzacyjnych NATO oraz harmonizowania z nimi istniejących resortowych dokumentów normalizacyjnych i dokumentów wykonawczych w ramach poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP i rodzajów wojsk;

f) zgłaszania potrzeb w zakresie tłumaczeń dokumentów standaryzacyjnych NATO na język polski oraz typowania tłumaczy dokumentów;

g) wyznaczania (typowania) przedstawicieli rodzajów Sił Zbrojnych RP i rodzajów wojsk do pracy nad dokumentami standaryzacyjnymi NATO w gremiach standaryzacyjnych Komitetu Wojskowego NATO i innych organów zlecających według potrzeb;

h) zgłaszania organom zlecającym NATO potrzeb w zakresie opracowywania projektów dokumentów standaryzacyjnych NATO w ramach uczestnictwa w procesie standaryzacyjnym NATO oraz, stosownie do możliwości organizacyjnych i finansowych, przejmowania roli kraju wspierającego lub prowadzącego dany dokument standaryzacyjny NATO;";

2)
użyte w pkt 9, pkt 33, pkt 55, pkt 56, pkt 89, pkt 90, pkt 101 ppkt 1 lit. h, ppkt 3 lit. g, ppkt 4, ppkt 6 lit. f, ppkt 7 lit. b, ppkt 7 lit. d, ppkt 7 lit. g i załączniku nr 13, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach uzbrojenia i modernizacji";
3)
użyte w załączniku nr 2, 4, 6 i 8, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "rodzaj wojsk" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "rodzaj sił zbrojnych";
4)
użyte w załączniku nr 4 i 8, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Sekretarz Stanu".
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.