Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.358

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 423/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 41) w załączniku Nr 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Odznakę wręcza dowódca 31. brt w czasie uroczystej zbiórki z okazji:

1) Święta Niepodległości - w dniu 11 listopada;

2) Święta Wojska Polskiego - w dniu 15 sierpnia;

3) Święta Wojsk Radiotechnicznych - w dniu 15 października;

4) Święta 31. brt - w dniu 3 maja.".

2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.