Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.8.90

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2004 r.

DECYZJA Nr 186/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a, b, oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174) w ustępie 1 w punkcie 4 wyrazy "do dnia 30 czerwca 2004 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 października 2004 r.".
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.