Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.242

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 549/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej"

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 8 i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 2 lit. d decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104), ustala się, co następuje:

1. W "Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37 i Nr 13, poz. 104), wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. RU po zakończeniu prac rozwojowych lub wdrożeniowych i akceptacji orzeczenia o zakończeniu pracy wdrożeniowej lub na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Obrony Narodowej wniosku RU o celowości zakupu UiSW, zleca gestorowi uruchomienie procedury wprowadzania UiSW do wyposażenia Sił Zbrojnych zgodnie z "Instrukcją o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska ", - wprowadzoną odrębną decyzją.";

2) w pkt 12 wyrazy "Generalnym Zarządem Planowania Strategicznego - P5 (GZPS - P5)" zastępuje się wyrazami "Zarządem Planowania Strategicznego - P5 (ZPS - P5)";
3) w pkt 15 skrót: "GZPS - P5" zastępuje się wyrazami "Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 (ZPR - P8)";
4) w pkt 19, 28, 37, 39, 101 i 105 skrót "GZPS - P5" zastępuje się skrótem "ZPS - P5";
5) w pkt 21, 29, 40, 48, 98, 99 i 102 skrót "GZPS - P5" zastępuje się skrótem "ZPR - P8";
6) w pkt 58 skrót "WSI" zastępuje się skrótami: "SKW, SWW".
7) w załączniku Nr 1:
a) skrót "GZPS - P5" zastępuje się skrótem "ZPS - P5",
b) w części "Etap 2 - Definiowanie potrzeb operacyjnych" w pkt 3 skreśla się skrót "P - 5",
c) w części "Etap 9 - Wycofanie z eksploatacji i utylizacja" otrzymuje brzmienie: "Etap 9 - Wycofanie z eksploatacji i utylizacja

Wycofanie z wyposażenia Sił Zbrojnych UiSW odbywa się na podstawie wniosku opracowanego przez gestora UiSW, zgodnie z "Instrukcją o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska" wprowadzoną odrębną decyzją i jego zaakceptowaniu przez RU. Akceptacja wniosku przez RU stanowi podstawę dla gestora do uruchomienia procedury związanej z wycofaniem sprzętu z wyposażenia Sił Zbrojnych.

W przypadku wystąpienia konieczności utylizacji wycofanego UiSW, proces ten przeprowadza się na podstawie odrębnych przepisów.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.