Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 94
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2013 r. poz. 80) zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1)
podstawa prawna wydania decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

"Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) i § 3 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2013 r. poz. 80) zarządza się, co następuje:";

2)
w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 3 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) jednostka organizacyjna - Komenda Główna Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej lub ośrodek Straży Granicznej;

4) komórka organizacyjna - komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej, komórka organizacyjna w komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej, placówka Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej lub inne samodzielne stanowisko pracy, powołane do wykonywania określonych zadań;

5) kancelaria - wyodrębniona struktura organizacyjno - etatowa komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów uprawnionym osobom oraz osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych;",

b)
w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) numer ewidencyjny, o którym mowa w § 19 ust. 5,",

c)
w § 21 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Przesyłki adresowane do Komendy Głównej Straży Granicznej, bez podania szczegółowych danych właściwego adresata są przekazywane do właściwej kancelarii obsługującej Komendanta Głównego Straży Granicznej.

5. Kancelaria obsługująca Komendanta Głównego Straży Granicznej, jest odpowiedzialna za skierowanie przesyłki, o której mowa w ust. 4, do właściwej merytorycznie komórki lub jednostki organizacyjnej.",

d)
w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci intranetowej Straży Granicznej, wydaje akt wewnętrzny regulujący zasady jego działania.",

e)
w § 50:
ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendanta oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej w oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej.",

ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej, w odniesieniu do dokumentów posiadanych przez te jednostki organizacyjne.",

f)
w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej odpowiednio w oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej oraz kierownik komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej powołuje komisję lub wyznacza osobę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.",

g)
załącznik nr 1 do instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

UPOWAŻNIENIE NR ..........

(nazwa jednostki organizacyjnej/ (miejscowość, data)

komórki organizacyjnej)

Egz. Nr ...

z dnia .............. 20 ......... r.

Na podstawie § ................ instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr ................. Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia ................................... w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej z dniem ................................................... na wniosek

............................................................................................................................................................

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko wnioskodawcy)

upoważniam na okres od dnia .............................. do dnia ................................... na czas pełnienia służby/ wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku służbowym *

............................................................................................................................................................

(stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza/pracownika *)

do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów jawnych w zakresie:

............................................................................................................................................................

(określić zakres czynności lub podać "w pełnym zakresie")

w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji ..............................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej, której korespondencja i dokumentacja będzie obsługiwana przez upoważnionego funkcjonariusza/pracownika*)

UZASADNIENIE

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................

(pieczęć i podpis)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - teczka akt osobowych funkcjonariusza/pracownika

Egz. Nr 2 - upoważniony funkcjonariusz/pracownik

*) niepotrzebne skreślić