Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.380

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 426/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Przepisów o działalności służby żywnościowej DD/4.21.1"

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W "Przepisach o działalności służby żywnościowej DD/4.21.1", stanowiących załącznik do decyzji Nr 399/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Przepisów o działalności służby żywnościowej DD/4.21.1" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:
1) w spisie treści uchyla się pkt 4.1.2.;
2) w pkt 1015 po ppkt 2) dodaje się ppkt 3) w brzmieniu:

"3) żywienie delegacji zagranicznych według cen ewidencyjnych środków spożywczych zużytych do przygotowania posiłków oraz do wartości limitów określonych planem wydatków.";

3) pkt 1020 otrzymuje brzmienie:

"1020. Szczegółowe zasady opracowania jadłospisu dekadowego zawiera karta przetwarzania systemu informatycznego, a jadłospis w formie tradycyjnej powinien być opracowany na formularzu (MON-ZAOP-żywn./1) określonym w katalogu formularzy logistyki.";

4) w pkt 1042 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1042. Podstawę do otrzymania przez uprawnionych wyżywienia albo równoważnika w zamian za wyżywienie stanowi rozkaz dzienny dowódcy macierzystej jednostki wojskowej (upoważnionego dowódcy pododdziału wykonującego zadania poza miejscem stałej dyslokacji) lub jednostki, w której żołnierz lub inna osoba uprawniona czasowo wykonuje zadania, określający:";

5) pkt 1120 otrzymuje brzmienie:

"1120. Na każdy rodzaj środka spożywczego powinna być prowadzona wywieszka materiałowa, określona w katalogu formularzy logistyki. Wywieszki materiałowe mogą być zastępowane etykietami wykonanymi w technice elektronicznej.";

6) pkt 1144 otrzymuje brzmienie:

"1144. Ewidencję eksploatacyjną etatowego sprzętu polowego oraz urządzeń mechanicznych z grupy sprzętu chłodniczego i gastronomicznego prowadzi się z wykorzystaniem dowodów urządzeń (np. wzory Żywn-er/1 lub Żywn-er/2). W rozdziale III dowodu urządzenia wpisuje się kompletne wyposażenie stałe i dodatkowe urządzenia na przykład: osprzęt, palniki Szef służby żywnościowej jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową prowadzi rejestr dowodów urządzeń. Wykaz sprzętu i urządzeń mechanicznych, dla których prowadzi się dowody urządzeń, ustala i wprowadza Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w formie pisemnego polecenia.";

7) pkt 1186-1187 otrzymują brzmienie:

"1186. Żywienie ludności cywilnej ewakuowanej z rejonów objętych akcją ratowniczą organizują terenowe organy administracji państwowej. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dowódcy rodzaju sił zbrojnych możliwy jest udział Sił Zbrojnych RP w ich przygotowaniu, na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami7.

1187. W jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę żywnościową, w celu zabezpieczenia możliwości przygotowania wyżywienia dla stanów osobowych realizujących zadania reagowania kryzysowego lub powoływanych do uzupełnienia jednostek wojskowych, można wykorzystywać stołówki wojskowe czasowo wyłączone z eksploatacji. Decyzję w tej sprawie, na wniosek dowódcy jednostki prowadzącej gospodarkę żywnościową podejmuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.";

8) pkt 2030 otrzymuje brzmienie:

"2030. Indywidualne wyposażenie żołnierze otrzymują na zasadach określonych w "Normach Należności Sprzętu Naliczeniowego Służby Żywnościowej na czas Pokoju i Wojny";

9) pkt 2052 otrzymuje brzmienie:

"2052. Na każdy rodzaj sprzętu i tśm powinna być prowadzona wywieszka materiałowa, określona w katalogu formularzy logistyki (MON/Gm-19). Wywieszki materiałowe mogą być zastępowane etykietami wykonywanymi w technice elektronicznej.";

10) w pkt 4000:
a) ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) ustala awaryjne normy wyżywienia i napojów przeznaczonych na wyekwipowanie statków powietrznych i tratw ratunkowych.";

b) ppkt 16 -18 otrzymują brzmienie:

"16) ustala metodykę utrzymania czasowo wyłączonych technologicznie stołówek wojskowych oraz zasady ich uruchamiania oraz decyduje o czasowym wyłączeniu lub uruchomieniu technologicznym obiektów stołówkowo-kuchennych;

17) wprowadza w celach szkoleniowych, w czasie ćwiczeń w wytypowanych jednostkach wojskowych, na ściśle określony czas, system gospodarki materiałowej w zakresie wyżywienia wojsk, określając w nim normy wyżywienia przewidziane na czas mobilizacji i wojny;

18) zezwala na okresowe stosowanie norm wyżywienia w sposób odmienny, co najmniej ekwiwalentny - w celu realizacji doraźnych zadań wymagających zmian w organizacji żywienia;";

11) uchyla się pkt 4001 - 4004;
12) w pkt 4010 ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wnioskowanie do Szefa IWsp SZ o czasowe wyłączenie lub uruchomienie technologiczne obiektu stołówkowo - kuchennego.";

13) w pkt 4018 w ppkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) sporządzanie przez szefa pododdziału "List Dodatkowych Należności" na wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie;";

14) pkt 5061 otrzymuje brzmienie:

"5061. Stacjonarne jednostki podsystemu zaopatrywania (RBLog, KPW, BLog, WOG, BLot, OZ), którym na podstawie planu przydziałów gospodarczych lub innego rozkazu powierzono zaopatrywanie polowych punktów żywienia, odpowiedzialne są za planowanie i organizowanie pozyskiwania środków spożywczych i wody z gospodarki narodowej i z importu, jej przygotowanie i wydanie na transport, celem dostaw do polowych magazynów i składów lub bezpośrednio do polowych punktów żywienia.";

15) w załączniku Nr 2 "Słownik terminów i definicji":
a) definicja "Dowódca rodzajów sił zbrojnych" otrzymuje brzmienie:

"Dowódca rodzaju sił zbrojnych - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.";

b) definicja "Dysponent" otrzymuje brzmienie:

"Dysponent - dysponent środków budżetu państwa określonych stopni: dysponent części budżetowej drugiego lub trzeciego stopnia. Dysponentem budżetu resortu obrony narodowej jest Minister Obrony Narodowej, zwany "dysponentem części budżetowej.",

c) definicja "Resort obrony narodowej" (RON) otrzymuje brzmienie:

"Resort obrony narodowej (RON) - dział administracji rządowej w skład, którego wchodzą Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.".

16) uchyla się załącznik Nr 4 "Tabela zamian środków spożywczych";
17) załącznik Nr 5 "Częstotliwość realizacji przedsięwzięć nadzorczych w służbie żywnościowej jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową OG" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;
18) uchyla się załącznik Nr 6 "Wykaz sprzętu i urządzeń mechanicznych, na które prowadzi się dowody urządzeń".
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.