Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W "Metodyce zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług (Dz. Urz. MON poz. 196), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaopatrywania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami", w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, zwanymi dalej "PUiW", określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie norm umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502) w załączniku Nr 1 w zestawach nr: 1, 2, 6, 7, 11 i 12 oraz w załączniku Nr 2 w zestawach nr: 1, 3, 5 i 11;";

2) w § 2:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku braku możliwości dopasowania munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, munduru marynarskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego, ze względu na nietypową budowę ciała, jednostka budżetowa zabezpiecza te przedmioty poprzez ich szycie na miarę lub wykonanie poprawek krawieckich w zakładach usługowych.

3b. Jednostka budżetowa ma obowiązek zapoznania zaopatrywanych żołnierzy z dokumentem ewidencyjnym, w którym prowadzona jest ewidencja wydanych PUiW oraz z należnościami im przysługującymi w kolejnym roku zaopatrzeniowym. Fakt zapoznania się z tym dokumentem żołnierz potwierdza podpisem. Czynności te należy zrealizować do końca trwającego roku zaopatrzeniowego.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Żołnierzom, którym nie wydano w naturze należnych PUiW wypłaca się równoważnik na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwoty równoważników przysługujących w zamian za PUiW niewydane w naturze oraz usługi, ustalane są w trybie kalkulacji na kolejny rok zaopatrzeniowy trwający od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.";

b) w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, munduru marynarskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego.";

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Instytucje wymienione w pkt 2 sporządzają wykazy cen PUiW oraz usług z przeprowadzonego monitoringu, według układu przedstawionego w załączniku Nr 5 do metodyki i przesyłają je, w formie pisemnej, do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się kalkulację równoważników.";

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. IWsp SZ sporządza "Zestawienie zbiorcze cen PUiW oraz usług, za które wypłaca się równoważniki" oraz przeprowadza kalkulację równoważników do dnia 31 lipca roku kalendarzowego.";

6) załączniki Nr 1 i 5 do metodyki otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz PUiW wydawanych w naturze oraz za które wypłaca się równoważniki

Tabela A - Żołnierz-mężczyzna Wojsk Lądowych
Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
generałoficerpodoficerszeregowy zawodowygenerałoficerpodoficerszeregowy zawodowypułkownik na generała brygadyoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskiszeregowy zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
2.Beretszt.xxxxxxxxxx
3.Czapka futrzana oficerska wojsk lądowychszt.xxxxxxxxx
4.Bluza olimpijka oficerska wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
5.Czapka rogatywka szeregowego i podoficeraszt.xxxxx
6.Czapka rogatywka oficera młodszegoszt.xxxxx
7.Czapka rogatywka oficera starszegoszt.xxxxx
8.Krawat koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
9.Kurtka wiatrówka wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
10.Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
11.Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92kpl.xx
12.Mundur galowy oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xxxxxxxx
13.Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xxxxxxxx
14.Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xxxxxxxx
15.Mundur galowy generalski wojsk lądowychkpl.xxx
16.Mundur służbowy generalski wojsk lądowych (ze spodniami do butów)kpl.x
17.Mundur wyjściowy generalski wojsk lądowychkpl.xxx
18.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xxxxxxxxxx
19.Płaszcz letni oficerski wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
20.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxxx
21.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
22.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
23.Spodnie do butów (generalskie) wojsk lądowychszt.x
24.Spodnie ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
25.Szalik letni oficerski koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
26.Szalik zimowy oficerski koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
27.Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
28.Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92szt.xxxxxxxx
29.Sweter oficerski wojsk lądowychszt.xxxxxxxxx
30.Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
31.Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92szt.xxxxxxxx
32.Taśma otokowa do rogatywkiszt.xxxxxxxxxxxxxxxx
33.Koszula oficerska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
34.Koszula oficerska koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
35.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
36.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
37.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
38.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
39.Skarpety zimoweparaxxxxxxxxxx
40.Spinki do mankietów wojsk lądowychparaxxxxxxxxxx
41.Buty generalskieparax
42.Półbuty koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
43.Półbuty galowe koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
44.Trzewiki zimowe oficerskie-botkiparaxxxxxxxxxx
45.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx1)xxxxxxxx2)x
46.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxx
47.Ręcznik frotté (50x100)szt.xxxxxxxxx
48.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
49.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
50.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
51.Pas oficerski koloru czarnegoszt.x
52.Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
53.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxxx
54.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
55.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
56.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
57.Walizkaszt.xxxxxxxxxx
58.Prawidła do butów generalskichparax
59.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
60.Przeróbka munduru letniego oficerskiego oraz spodni wyjściowych oficerskich i spodni letnich oficerskich3)usł.x
61.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxxx

Uwagi:

1) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

2) dotyczy szeregowych zawodowych mianowanych na stopień starszego szeregowego w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) przeróbka obejmuje: naszycie lampasów do spodni, uszycie i wymianę naramienników.

Tabela B -Żołnierz-kobieta Wojsk Lądowych

Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
generałoficerpodoficerszeregowy zawodowygenerałoficerpodoficerszeregowy zawodowypułkownik na generała brygadyoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskiszeregowy zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
2.Beretszt.xxxxxxxxxx
3.Czapka futrzana oficerska wojsk lądowychszt.xxxxxxxxx
4.Bluza olimpijka oficerska damska wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
5.Furażerka wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
6.Krawat koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
7.Kurtka wiatrówka wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxx
8.Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
9.Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92szt.xx
10.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychszt.xxxxxxxx
11.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xxxxxxxx
12.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xxxxxxxx
13.Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xxx
14.Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xxx1)x
15.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychkpl.xxxxxxxxxx
16.Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowychkpl.xxxxxxxxxx
17.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowychszt.xxxxxxxxxxx
18.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
19.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
20.Spodnie ubrania treningowegoparaxxxxxxxxx
21.Szalik letni oficerski koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
22.Szalik zimowy oficerski koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
23.Spodnie letnie generalskie damskie wojsk lądowychszt.xx
24.Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowychszt.xxxxxxxx
25.Sweter oficerski wojsk lądowychszt.xxxxxxxxx
26.Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lądowychszt.xx
27.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowychszt.xxxxxxxx
28.Koszula oficerska damska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
29.Koszula oficerska damska koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
30.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
31.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
32.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khakiszt.xxxxxxxxxx
33.Rajstopy w kolorze cielistymszt.xxxxxxxxxx
34.Skarpetki letnie koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
35.Skarpety zimoweszt.xxxxxxxxxx
36.Spinki do mankietów wojsk lądowychparaxxxxxxxxxx
37.Półbuty damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
38.Półbuty galowe damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
39.Kozaki damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
40.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx2)xxxxxxxx3)x
41.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxx
42.Ręcznik frotté (50x100)szt.xxxxxxxxx
43.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
44.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
45.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
46.Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
47.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxxx
48.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
49.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
50.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
51.Walizkaszt.xxxxxxxxx
52.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
53.Przeróbka munduru letniego oficerskiego damskiego oraz spodni wyjściowych oficerskich damskich i spodni letnich oficerskich damskich4)usł.x
54.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxxx

Uwagi:

1) jeden kpl. munduru podlegający wydaniu jednorazowemu;

2) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) dotyczy szeregowych zawodowych mianowanych na stopień starszego szeregowego w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

4) przeróbka obejmuje: naszycie lampasów do spodni, uszycie i wymianę naramienników.

Tabela C - Żołnierz-mężczyzna Sił Powietrznych

Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
generałoficerpodoficerszeregowy zawodowygenerałoficerpodoficerszeregowy zawodowypułkownik na generała brygadyoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskiszeregowy zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
2.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
3.Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxx
4.Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczychszt.xxxxx
5.Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczychszt.xxxxx
6.Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczychszt.xxxxx
7.Furażerka wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
8.Krawat koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
9.Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
10.Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
11.Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
12.Mundur galowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xxxxxxxx
13.Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xxxxxxxx
14.Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xxxxxxxx
15.Mundur galowy generalski wojsk lotniczychkpl.xxx
16.Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butówkpl.x
17.Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczychkpl.xxx
18.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xxxxxxxxxx
19.Płaszcz letni oficerski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
20.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxxx
21.Rękawiczki dziane koloru białegoparaxxxxxxxxxx
22.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
23.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
24.Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczychszt.x
25.Spodnie ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
26.Szalik letni oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
27.Szalik zimowy oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
28.Szalik zimowy oficerski koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
29.Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
30.Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xxxxxxxx
31.Sweter oficerski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxx
32.Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
33.Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xxxxxxxx
34.Taśma otokowa koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxxxxxxxx
35.Koszula oficerska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
36.Koszula oficerska koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
37.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
38.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
39.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
40.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
41.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
42.Skarpety zimoweparaxxxxxxxxxx
43.Spinki do mankietów wojsk lotniczychparaxxxxxxxxxx
44.Buty generalskieparax
45.Półbuty koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
46.Półbuty galowe koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
47.Trzewiki zimowe oficerskie-botkiparaxxxxxxxxxx
48.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx1)xxxxxxxx2)x
49.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxx
50.Ręcznik frotté (50x100)szt.xxxxxxxxx
51.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
52.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
53.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
54.Pas oficerski koloru czarnegoszt.x
55.Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
56.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxxx
57.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
58.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
59.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
60.Walizkaszt.xxxxxxxxxx
61.Prawidła do butów generalskichparax
62.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
63.Przeróbka munduru letniego oficerskiego oraz spodni wyjściowych oficerskich i spodni letnich oficerskich3)usł.x
64.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxxx

Uwagi:

1) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

2) dotyczy szeregowych zawodowych mianowanych na stopień starszego szeregowego w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) przeróbka obejmuje: naszycie lampasów do spodni, uszycie i wymianę naramienników.

Tabela D - Żołnierz-kobieta Sił Powietrznych

Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
generałoficerpodoficerszeregowy zawodowygenerałoficerpodoficerszeregowy zawodowypułkownik na generała brygadyoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskiszeregowy zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza olimpijka oficerska damska wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
2.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
3.Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxx
4.Furażerka wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
5.Krawat koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
6.Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
7.Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
8.Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
9.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xxxxxxxx
10.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xxxxxxxx
11.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xxxxxxxx
12.Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xxx
13.Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xxx1)x
14.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xxxxxxxxxx
15.Płaszcz letni oficerski damski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxx
16.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxxxx
17.Rękawiczki dziane koloru białegoparaxxxxxxxxxx
18.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
19.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
20.Spodnie ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
21.Szalik letni oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
22.Szalik zimowy oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
23.Szalik zimowy oficerski koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
24.Spodnie letnie generalskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
25.Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczychszt.xxxxxxxx
26.Sweter oficerski wojsk lotniczychszt.xxxxxxxxx
27.Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
28.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczychszt.xxxxxxxx
29.Koszula oficerska damska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
30.Koszula oficerska damska koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
31.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
32.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
33.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowegoszt.xxxxxxxxxx
34.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
35.Rajstopy w kolorze cielistymszt.xxxxxxxxxx
36.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
37.Skarpety zimoweparaxxxxxxxxxx
38.Spinki do mankietów wojsk lotniczychparaxxxxxxxxxx
39.Półbuty damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
40.Półbuty galowe damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
41.Kozaki damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
42.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx2)xxxxxxxx3)x
43.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxx
44.Ręcznik frotté (50x100)szt.xxxxxxxxx
45.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
46.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
47.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
48.Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
49.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxxx
50.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
51.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
52.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
53.Walizkaszt.xxxxxxxxxx
54.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
55.Przeróbka munduru letniego oficerskiego damskiego oraz spodni wyjściowych oficerskich damskich i spodni letnich oficerskich damskich4)usł.x
56.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxxx

Uwagi:

1) jeden kpl. munduru podlegający wydaniu jednorazowemu;

2) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) dotyczy szeregowych zawodowych mianowanych na stopień starszego szeregowego w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

4) przeróbka obejmuje: naszycie lampasów do spodni, uszycie i wymianę naramienników.

Tabela E - Żołnierz-mężczyzna Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
admirałoficerpodoficermarynarz zawodowyadmirałoficerpodoficermarynarz zawodowyKomandor na kontradmirałaoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskimarynarz zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
2.Bluza wyjściowa marynarskaszt.xx
3.Bluza wyjściowa letnia marynarskaszt.xx
4.Czapka futrzana marynarki wojennejszt.xxxxxxxxx
5.Czapka garnizonowa admirała wzór 97szt.xxx
6.Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97szt.xxxx
7.Czapka garnizonowa letnia admirałaszt.xxx
8.Czapka garnizonowa letnia szeregowego i podoficera marynarki wojennejszt.xxxx
9.Czapka garnizonowa letnia oficera młodszego marynarki wojennejszt.xxxxx
10.Czapka garnizonowa letnia oficera starszego marynarki wojennejszt.xxx
11.Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97szt.xxxxx
12.Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97szt.xxx
13.Czapka garnizonowa marynarska wzór 97szt.xx
14.Bluza olimpijka oficerska marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
15.Kołnierz marynarskiszt.xx
16.Krawat marynarskiszt.xx
17.Krawat koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
18.Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
19.Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
20.Mundur letni admirała wzór 92kpl.xx
21.Mundur galowy oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xxxxxxxx
22.Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xxxxxxxx
23.Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xxxxxxxx
24.Mundur galowy admirała wzór 92kpl.xx
25.Mundur wyjściowy admirałakpl.xxx1)x
26.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xxxxxxxxxx
27.Płaszcz letni oficerski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
28.Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxxx
29.Półpłaszcz marynarskiszt.xx
30.Rękawiczki dziane koloru białegoparaxxxxxxxxxx
31.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
32.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
33.Spodnie wyjściowe marynarskieszt.xx
34.Spodnie ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
35.Szalik letni oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
36.Szalik zimowy oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
37.Sznurek do wiązania krawataszt.xx
38.Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xxxxxxxxxx
39.Sweter oficerski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxx
40.Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xxxxxxxxxx
41.Koszula oficerska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
42.Koszulka marynarskaszt.xx
43.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
44.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
45.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
46.Skarpety zimoweparaxxxxxxxxxx
47.Spinki do mankietów marynarki wojennejparaxxxxxxxxxx
48.Półbuty koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
49.Półbuty galowe koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
50.Trzewiki zimowe oficerskie-botkiparaxxxxxxxxxx
51.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx2)xxxxxxxx3)x
52.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxx
53.Ręcznik frotté (50 x 100)szt.xxxxxxxxx
54.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
55.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
56.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
57.Pasek skórzany oficerski z klamrą MWszt.xxxxxxxxxx
58.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxxx
59.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
60.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
61.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
62.Walizkaszt.xxxxxxxxxx
63.Pasek do spodni marynarki wojennejszt.xx
64.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
65.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxx
66.Wykonanie poprawek krawieckich munduru i półpłaszcza marynarskiegousł.x

Uwagi:

1) jeden kpl. munduru podlegający wydaniu jednorazowemu;

2) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) dotyczy marynarzy zawodowych mianowanych na stopień starszego marynarza w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej.

Tabela F - Żołnierz-kobieta Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuJm.Żołnierz zawodowy stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz powoływany do zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowejŻołnierz zawodowej stałej oraz kontraktowej służby wojskowej mianowany na wyższy stopień wojskowy
admirałoficerpodoficermarynarz zawodowyadmirałoficerpodoficermarynarz zawodowyKomandor na kontradmirałaoficer młodszy na stopień oficera starszegopodoficer zawodowy na stopień oficerskimarynarz zawodowyżołnierz zawodowy na kolejny stopień wojskowy
do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejdo 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejpowyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera do18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna podoficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowejna oficera powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej
w naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważnikuw naturzew równoważniku
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1.Bluza ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
2.Bluza wyjściowa marynarskaszt.xx
3.Bluza wyjściowa letnia marynarskaszt.xx
4.Czapka futrzana marynarki wojennejszt.xxxxxxxxx
5.Kapelusz damski oficera starszego MWszt.xxxxx
6.Kapelusz damski oficera młodszego MWszt.xxxxx
7.Kapelusz damski podoficera i szeregowego MWszt.xxxx
8.Czapka garnizonowa marynarska wzór 97szt.xx
9.Bluza olimpijka oficerska damska marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
10.Kołnierz marynarskiszt.xx
11.Krawat marynarskiszt.xx
12.Krawat koloru czarnegoszt.xxxxxxxxxx
13.Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
14.Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąszt.xxxxxxxxxx
15.Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92kpl.xx
16.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xxxxxxxx
17.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xxxxxxxx
18.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xxxxxxxx
19.Mundur galowy admirała damski (ze spódnicą) wzór 92kpl.xx
20.Mundur wyjściowy admirała damski (ze spódnicą)kpl.xxx1)x
21.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xxxxxxxxxx
22.Płaszcz letni oficerski damski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
23.Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxxx
24.Półpłaszcz marynarskiszt.xx
25.Rękawiczki dziane koloru białegoparaxxxxxxxxxx
26.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
27.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxxxxxxxxx
28.Spodnie wyjściowe marynarskieszt.xx
29.Spodnie ubrania treningowegoszt.xxxxxxxxx
30.Szalik letni oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
31.Szalik zimowy oficerski koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
32.Sznurek do wiązania krawataszt.xx
33.Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
34.Sweter oficerski marynarki wojennejszt.xxxxxxxxx
35.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
36.Koszula oficerska damska koloru białegoszt.xxxxxxxxxx
37.Koszulka marynarskaszt.xx
38.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
39.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xxxxxxxxxx
40.Rajstopy w kolorze cielistymszt.xxxxxxxxxx
41.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxxxxxxxxxx
42.Skarpety zimoweparaxxxxxxxxxx
43.Spinki do mankietów marynarki wojennejparaxxxxxxxxxx
44.Półbuty damskie wzór 2008szt.xxxxxxxxxx
45.Półbuty galowe damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
46.Kozaki damskie wzór 2008paraxxxxxxxxxx
47.Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx2)xxxxxxxx3)x
48.Koszulka sportowaszt.xxxxxxxxxx
49.Ręcznik frotté (50 x 100)szt.xxxxxxxxx
50.Skarpetki sportoweparaxxxxxxxxx
51.Spodenki sportoweszt.xxxxxxxxx
52.Pantofle sportoweparaxxxxxxxxx
53.Pasek skórzany oficerski z klamrą MWszt.xxxxxxxxxx
54.Sznur galowy korpusów osobowychszt.xxxxxxxxxxxxx
55.Torba polowa oficerskaszt.xxxxxxx
56.Torba polowa podoficerskaszt.xxxxx
57.Torba podróżna poligonowaszt.xxxxxxxxx
58.Walizkaszt.xxxxxxxxxx
59.Pasek do spodni marynarki wojennejszt.xx
60.Czyszczenie oraz pranie wodne umundurowania i wyekwipowaniausł.xxxxx
61.Wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego, letniego i płaszcza sukiennego oficerskiegousł.xxx
62.Wykonanie poprawek krawieckich munduru i półpłaszcza marynarskiegousł.x

Uwagi:

1) jeden kpl. munduru podlegający wydaniu jednorazowemu;

2) do przedmiotów wydawanych powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej;

3) dotyczy marynarzy zawodowych mianowanych na stopień starszego marynarza w okresie do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie zbiorcze cen PUiW oraz usług, za które wypłaca się równoważniki

Lp.Nazwa przedmiotu/usługaJm.Cena brutto (w zł)Cena (średnia kolumn 4-9)
1 RBLog2

RBLog

3 RBLog4 RBLogDWSKG

ŻW

12345678910
PUiW - cena zakupu
1.Beretszt.xx
2.Beret wojsk specjalnychszt.xx
3.Bielizna sportowa (koszulka sportowa, spodenki sportowe) kpl.xx
4.Bluza olimpijka oficerska damska marynarki wojennejszt.xx
5.Bluza olimpijka oficerska damska wojsk lądowychszt.xx
6.Bluza olimpijka oficerska damska wojsk lotniczychszt.xx
7.Bluza olimpijka oficerska marynarki wojennejszt.xx
8.Bluza olimpijka oficerska wojsk lądowychszt.xx
9.Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczychszt.xx
10.Bluza wyjściowa letnia marynarskaszt.xx
11.Bluza wyjściowa marynarskaszt.xx
12.Czapka futrzana marynarki wojennejszt.xx
13.Czapka futrzana oficerska wojsk lądowychszt.xx
14.Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczychszt.xx
15.Czapka garnizonowa admirała wzór 97szt.xx
16.Czapka garnizonowa letnia admirałaszt.xx
17.Czapka garnizonowa letnia oficera młodszego marynarki wojennejszt.xx
18.Czapka garnizonowa letnia oficera starszego marynarki wojennejszt.xx
19.Czapka garnizonowa letnia szeregowego i podoficera marynarki wojennejszt.xx
20.Czapka garnizonowa marynarska wzór 97szt.xx
21.Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97szt.xx
22.Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczychszt.xx
23.Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97szt.xx
24.Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczychszt.xx
25.Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97szt.xx
26.Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczychszt.xx
27.Czapka rogatywka oficera młodszegoszt.xx
28.Czapka rogatywka oficera starszegoszt.xx
29.Czapka rogatywka szeregowego i podoficeraszt.xx
30.Daszek do czapki admirałaszt.xx
31.Furażerka wojsk lądowychszt.xx
32.Furażerka wojsk lotniczychszt.xx
33.Kapelusz damski oficera młodszego MWszt.xx
34.Kapelusz damski oficera starszego MWszt.xx
35.Kapelusz damski podoficera i szeregowego MWszt.xx
36.Kołnierz marynarskiszt.xx
37.Koszula oficerska damska koloru białegoszt.xx
38.Koszula oficerska damska koloru khakiszt.xx
39.Koszula oficerska damska koloru stalowegoszt.xx
40.Koszula oficerska koloru białegoszt.xx
41.Koszula oficerska koloru khakiszt.xx
42.Koszula oficerska koloru stalowegoszt.xx
43.Koszulka marynarskaszt.xx
44.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białegoszt.xx
45.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khakiszt.xx
46.Koszulo-bluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowegoszt.xx
47.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xx
48.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khakiszt.xx
49.Koszulo-bluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowegoszt.xx
50.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru białegoszt.xx
51.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xx
52.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru khakiszt.xx
53.Koszulo-bluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowegoszt.xx
54.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białegoszt.xx
55.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennejszt.xx
56.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khakiszt.xx
57.Koszulo-bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowegoszt.xx
58.Kozaki damskie wzór 2008paraxx
59.Krawat koloru czarnegoszt.xx
60.Krawat koloru khakiszt.xx
61.Krawat marynarskiszt.xx
62.Kurtka wiatrówka wojsk lądowychszt.xx
63.Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xx
64.Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąszt.xx
65.Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinkąszt.xx
66.Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xx
67.Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
68.Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xx
69.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xx
70.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xx
71.Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xx
72.Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xx
73.Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
74.Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xx
75.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xx
76.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xx
77.Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xx
78.Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowychszt.xx
79.Oznaka korpusów osobowychparaxx
80.Oznaka orła wojskowego do beretu -haftowanaszt.xx
81.Oznaka orła wojskowego do beretu wojsk specjalnychszt.xx
82.Oznaka stopnia do beretu - termonadrukszt.xx
83.Oznaka stopnia do furażerki wojsk lądowych - termonadrukszt.xx
84.Oznaka stopnia do furażerki wojsk lotniczych - termonadrukszt.xx
85.Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej wojsk lądowychszt.xx
86.Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej wojsk lotniczych i marynarki wojennejszt.xx
87.Oznaka stopnia do swetra oficerskiego marynarki wojennejszt.xx
88.Pantofle sportoweparaxx
89.Pas oficerski koloru czarnegoszt.xx
90.Pasek do spodni marynarki wojennejszt.xx
91.Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoszt.xx
92.Pasek skórzany oficerski z klamrą MWszt.xx
93.Piżama (bluza i spodnie) kpl.xx
94.Płaszcz letni oficerski damski marynarki wojennejszt.xx
95.Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowychszt.xx
96.Płaszcz letni oficerski damski wojsk lotniczychszt.xx
97.Płaszcz letni oficerski marynarki wojennejszt.xx
98.Płaszcz letni oficerski wojsk lądowychszt.xx
99.Płaszcz letni oficerski wojsk lotniczychszt.xx
100.Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennejszt.xx
101.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowychszt.xx
102.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychszt.xx
103.Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennejszt.xx
104.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowychszt.xx
105.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczychszt.xx
106.Pochewki do swetra oficerskiego wojsk lądowychparaxx
107.Pochewki do swetra oficerskiego wojsk lotniczychparaxx
108.Półbuty damskie wzór 2008paraxx
109.Półbuty galowe damskie wzór 2008paraxx
110.Półbuty galowe koloru czarnegoparaxx
111.Półbuty koloru czarnegoparaxx
112.Półpłaszcz marynarskiszt.xx
113.Ręcznik frotté (50 x 100) szt.xx
114.Rękawiczki dziane koloru białegoparaxx
115.Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoparaxx
116.Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoparaxx
117.Skarpetki letnie koloru czarnegoparaxx
118.Skarpetki sportoweparaxx
119.Skarpety zimoweparaxx
120.Spinki do mankietów marynarki wojennejparaxx
121.Spinki do mankietów wojsk lądowychparaxx
122.Spinki do mankietów wojsk lotniczychparaxx
123.Spodenki letnie koloru khakiszt.xx
124.Spodenki specjalne-letnieszt.xx
125.Spodenki tropikalne koloru granatowegoszt.xx
126.Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xx
127.Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowychszt.xx
128.Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
129.Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xx
130.Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
131.Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
132.Spodnie wyjściowe marynarskieszt.xx
133.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xx
134.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowychszt.xx
135.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
136.Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xx
137.Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
138.Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
139.Sweter oficerski marynarki wojennejszt.xx
140.Sweter oficerski wojsk lądowychszt.xx
141.Sweter oficerski wojsk lotniczychszt.xx
142.Szalik letni oficerski koloru białegoszt.xx
143.Szalik letni oficerski koloru khakiszt.xx
144.Szalik zimowy oficerski koloru białegoszt.xx
145.Szalik zimowy oficerski koloru khakiszt.xx
146.Szalik zimowy oficerski koloru stalowegoszt.xx
147.Sznur galowy admiralskiszt.xx
148.Sznur galowy generalskiszt.xx
149.Sznur galowy marynarza zawodowego marynarki wojennejszt.xx
150.Sznur galowy oficerski marynarki wojennejszt.xx
151.Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczychszt.xx
152.Sznur galowy podoficera marynarki wojennejszt.xx
153.Sznur galowy podoficera wojsk lądowych i lotniczychszt.xx
154.Sznur galowy szeregowego zawodowego wojsk lądowych i lotniczychszt.xx
155.Sznurek do wiązania krawataszt.xx
156.Taśma otokowa do rogatywkiszt.xx
157.Taśma otokowa koloru czarnegoszt.xx
158.Torba podróżna poligonowaszt.xx
159.Torba polowa oficerskaszt.xx
160.Torba polowa podoficerskaszt.xx
161.Trzewiki zimowe oficerskie-botkiparaxx
162.Ubranie treningowekpl.xx
163.Walizkaszt.xx
Tkaniny - cena zakupu
1.Diagonal generalski koloru khaki, stalowego, granatowegombxx
2.Gabardyna admiralska koloru granatowego "ADRIA"mbxx
3.Gabardyna generalska koloru khaki "ADRIA"mbxx
4.Gabardyna generalska koloru stalowego "ADRIA"mbxx
5.Sukno "AMBASADOR" koloru granatowegombxx
6.Sukno "AMBASADOR" koloru khakimbxx
7.Sukno "AMBASADOR" koloru stalowegombxx
8.Tkanina mundurowa letnia marynarki wojennejmbxx
9.Tkanina mundurowa letnia wojsk lądowychmbxx
10.Tkanina mundurowa letnia wojsk lotniczychmbxx
11.Tkanina mundurowa wyjściowa marynarki wojennejmbxx
12.Tkanina mundurowa wyjściowa wojsk lądowychmbxx
13.Tkanina mundurowa wyjściowa wojsk lotniczychmbxx
Usługi krawieckie i szewskie - cena wykonania na miarę wraz z dodatkami szewskimi i krawieckimi (bez tkaniny)
1.Buty generalskieparaxx
2.Mundur galowy admirała damski (ze spódnicą) wzór 92kpl.xx
3.Mundur galowy admirała wzór 92kpl.xx
4.Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xx
5.Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xx
6.Mundur galowy generalski wojsk lądowychkpl.xx
7.Mundur galowy generalski wojsk lotniczychkpl.xx
8.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.xx
9.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xx
10.Mundur galowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xx
11.Mundur galowy oficerski damski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
12.Mundur galowy oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.xx
13.Mundur galowy oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.xx
14.Mundur galowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
15.Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92kpl.xx
16.Mundur letni admirała wzór 92kpl.xx
17.Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92szt.xx
18.Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
19.Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92kpl.xx
20.Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92kpl.xx
21.Mundur wyjściowy admirałakpl.xx
22.Mundur wyjściowy admirała damski (ze spódnicą) kpl.xx
23.Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.xx
24.Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.xx
25.Mundur wyjściowy generalski wojsk lądowychkpl.xx
26.Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczychkpl.xx
27.Naszycie lampasów do spodni generalskichszt.xx
28.Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennejszt.xx
29.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowychszt.xx
30.Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychszt.xx
31.Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennejszt.xx
32.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowychszt.xx
33.Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczychszt.xx
34.Prawidła do butów generalskichparaxx
35.Spodnie do butów (generalskie) wojsk lądowychszt.xx
36.Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczychszt.xx
37.Spodnie letnie generalskie damskie wojsk lądowychszt.xx
38.Spodnie letnie generalskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
39.Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
40.Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
41.Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xx
42.Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xx
43.Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lądowychszt.xx
44.Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczychszt.xx
45.Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92szt.xx
46.Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92szt.xx
47.Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennejszt.xx
48.Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92szt.xx
49.Uszycie naramienników generalskich do munduru letniegokpl.xx
50.Wszycie naramienników generalskich do munduru letniego generalskiegokpl.xx
51.Wymiana daszka do czapki admirałaszt.xx
Przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia - cena zakupu
1.Igielnik (igła 2 szt., nici 25 mb.) szt.xx
2.Kubek do mycia zębówszt.xx
3.Mazakszt.xx
4.Maszynka jednorazowa do goleniaszt.xx
5.Pudełko na mydłoszt.xx
6.Szczoteczka do rąkszt.xx
7.Szczoteczka do zębówszt.xx
8.Szczotka do obuwia miękkaszt.xx
9.Szczotka do obuwia twardaszt.xx
10.Woreczek siatkowy do prania bieliznyszt.xx
11.Woreczek na przybory do konserwacjiszt.xx
12.Saszetka na środki higienyszt.xx
Oznaki stopni wojskowych i baretki - cena wykonania (wraz z materiałami)
1.Emblemat do czapki marynarki wojennejszt.xx
2.Otok do czapki garnizonowej generała wojsk lotniczychszt.xx
3.Otok do rogatywki generałaszt.xx
4.Otok do czapki garnizonowej admirałaszt.xx
5.Otok do czapki rogatywki z 4-gwiazdkamiszt.xx
6.Otok do czapki rogatywki z 3-gwiazdkamiszt.xx
7.Otok do czapki rogatywki z 2-gwiazdkamiszt.xx
8.Otok do czapki rogatywki z 1-gwiazdkąszt.xx
9.Otok do czapki rogatywki młodszego chorążegoszt.xx
10.Otok do czapki rogatywki starszego sierżantaszt.xx
11.Otok do czapki rogatywki sierżantaszt.xx
12.Otok do czapki rogatywki plutonowegoszt.xx
13.Otok do czapki rogatywki starszego kapralaszt.xx
14.Otok do czapki rogatywki kapralaszt.xx
15.Otok do czapki rogatywki starszego szeregowegoszt.xx
16.Otok do czapki garnizonowej z 4-gwiazdkamiszt.xx
17.Otok do czapki garnizonowej z 3-gwiazdkamiszt.xx
18.Otok do czapki garnizonowej z 2-gwiazdkamiszt.xx
19.Otok do czapki garnizonowej z 1-gwiazdkąszt.xx
20.Otok do czapki garnizonowej młodszego chorążegoszt.xx
21.Otok do czapki garnizonowej starszego sierżantaszt.xx
22.Otok do czapki garnizonowej sierżantaszt.xx
23.Otok do czapki garnizonowej plutonowegoszt.xx
24.Otok do czapki garnizonowej starszego kapralaszt.xx
25.Otok do czapki garnizonowej kapralaszt.xx
26.Otok do czapki garnizonowej starszego szeregowegoszt.xx
27.Oznaki stopni z 5-gwiazdkami do czapki garnizonowej MWszt.xx
28.Oznaki stopni z 4-gwiazdkami do czapki garnizonowej MWszt.xx
29.Oznaki stopni z 3-gwiazdkami do czapki garnizonowej MWszt.xx
30.Oznaki stopni z 2-gwiazdkami do czapki garnizonowej MWszt.xx
31.Oznaki stopni z 1-gwiazdką do czapki garnizonowej MWszt.xx
32.Oznaki stopni mł.chor.mar. wojennej do czapki garnizonowejszt.xx
33.Gwiazdka haftowana do munduru, bluzy olimpijki, otoku czapkiszt.xx
34.Gwiazdka haftowana do płaszczaszt.xx
35.Oznaki do beretu generała wojsk lądowych
- orzeł wojskowy haftowanyszt.xx
- wężyk generalski haftowanyszt.xx
- gwiazdka haftowanaszt.xx
36.Orzełki generalskie (admiralskie) na kołnierz do:
- munduru generalskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- munduru admiralskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
37.Wężyki generalskie na naramienniki do:
- munduru generalskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
38.Wężyki admiralskie na daszki, naramienniki i rękawy do:
- czapkiszt.xx
- kapeluszaszt.xx
- munduru:
admirałakpl.xx
admirała flotykpl.xx
wiceadmirałakpl.xx
kontradmirałakpl.xx
39.Oznaki stopni admiralskich do płaszcza sukiennego oficerskiego
admirałakpl.xx
admirała flotykpl.xx
wiceadmirałakpl.xx
kontradmirałakpl.xx
40.Oznaki stopni admiralskich do płaszcza letniego oficerskiego
admirałakpl.xx
admirała flotykpl.xx
wiceadmirałakpl.xx
kontradmirałakpl.xx
41.Oznaki stopni admiralskich do bluzy olimpijki oficerskiej
admirałakpl.xx
admirała flotykpl.xx
wiceadmirałakpl.xx
kontradmirałakpl.xx
42.Oznaki stopnia komandora do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
43.Oznaki stopnia komandora porucznika do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
44.Oznaki stopnia komandora podporucznika do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
45.Oznaki stopnia kapitana marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
46.Oznaki stopnia porucznika marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
47.Oznaki stopnia podporucznika marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
48.Oznaki stopnia starszego chorążego sztabowego marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
49.Oznaki stopnia starszego chorążego marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
50.Oznaki stopnia chorążego marynarki wojennej do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
51.Oznaki stopnia młodszego chorążego marynarki wojennej:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
52.Oznaki stopnia starszego bosmana:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
53.Oznaki stopnia bosmana do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
54.Oznaki stopnia bosmanmata do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
55.Oznaki stopnia starszego mata do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
56.Oznaki stopnia mata do:
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiejkpl.xx
57.Oznaki stopnia starszego marynarza do:
- bluzy wyjściowej marynarskiejkpl.xx
- bluzy wyjściowej letniej marynarskiejkpl.xx
- półpłaszcza marynarskiegokpl.xx
58.Oznaki stopnia do koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy):
- generałakpl.xx
- generała bronikpl.xx
- generała dywizjikpl.xx
- generała brygadykpl.xx
- kontradmirałkpl.xx
- wiceadmirałkpl.xx
- admirał flotykpl.xx
- admirałkpl.xx
59.Oznaki stopnia pułkownika (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
60.Oznaki stopnia podpułkownika (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
61.Oznaki stopnia majora (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
62.Oznaki stopnia kapitana (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
63.Oznaki stopnia porucznika (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
64.Oznaki stopnia podporucznika (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
65.Oznaki stopnia starszego chorążego sztabowego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
66.Oznaki stopnia starszego chorążego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
67.Oznaki stopnia chorążego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
68.Oznaki stopnia młodszego chorążego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
69.Oznaki stopnia starszego sierżanta (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
70.Oznaki stopnia sierżanta (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
71.Oznaki stopnia plutonowego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
72.Oznaki stopnia starszego kaprala (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
73.Oznaki stopnia kaprala (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
74.Oznaki stopnia starszego szeregowego (wojsk lądowych i lotniczych) do:
- beretu (haftowana bajorkiem) szt.xx
- munduru oficerskiegokpl.xx
- płaszcza sukiennego oficerskiegokpl.xx
- płaszcza letniego oficerskiegokpl.xx
- bluzy olimpijki oficerskiejkpl.xx
- koszulo-bluzy oficerskiej (haft komputerowy) kpl.xx
75.Baretkaszt.xx
76.Baretka z galonikiemszt.xx
Czyszczenie - cena wykonania usługi
1.Bluza olimpijka oficerskaszt.xx
2.Bluza wyjściowa marynarskaszt.xx
3.Bluza wyjściowa marynarska letniaszt.xx
4.Kurtka wiatrówkaszt.xx
5.Kurtka wyjściowa z podpinkąszt.xx
6.Mundur galowy generalski/admirałakpl.xx
7.Mundur galowy oficerskikpl.xx
8.Mundur letni generalski/admirałakpl.xx
9.Mundur letni oficerskikpl.xx
10.Mundur służbowy generalskikpl.xx
11.Mundur wyjściowy generalski/admirałakpl.xx
12.Mundur wyjściowy oficerskikpl.xx
13.Płaszcz letni oficerskiszt.xx
14.Płaszcz sukienny oficerskiszt.xx
15.Półpłaszcz marynarskiszt.xx
16.Spodnie do butów (generalskie) szt.xx
17.Spodnie letnie oficerskieszt.xx
18.Spodnie wyjściowe marynarskieszt.xx
19.Spodnie wyjściowe oficerskieszt.xx
20.Spodnie wyjściowe generalskieszt.xx
21.Spodnie letnie generalskieszt.xx
22.Sweter oficerskiszt.xx
Pranie wodne - cena wykonania usługi
1.Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 2010kpl.xx
2.Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 2010kpl.xx
3.Mundur polowy letni wzór 2010kpl.xx
4.Mundur polowy wzór 2010kpl.xx
5.Ubranie ochronne marynarki wojennejkpl.xx
6.Ubranie ochronnekpl.xx
Czyszczenie - cena wykonania usługi
1.Torba podróżna poligonowaszt.xx
2.Torba polowa oficerskaszt.xx
3.Torba polowa podoficerskaszt.xx
4.Walizkaszt.xx
Poprawki krawieckie - cena wykonania usługi (poprawki rękawów, nogawek, pasa, klatki piersiowej)
1.Mundur letni oficerskikpl.xx
2.Mundur wyjściowy oficerskikpl.xx
3.Mundur marynarskiszt.xx
4.Płaszcz sukienny oficerskiszt.xx
5.Półpłaszcz marynarskiszt.xx
6.Spodnie letnie oficerskieszt.xx
7.Spodnie wyjściowe oficerskieszt.xx
Ubiory cywilne - cena zakupu
1.Buty zimoweparaxxxx
2.Półbutyparaxxxx
3.Pasek do spodniszt.xxxx
4.Czapka zimowa cywilnaszt.xxxx
5.Garniturkpl.xxxx
6.Kombinezon narciarskiszt.xxxx
7.Koszulaszt.xxxx
8.Kurtka ocieplanaszt.xxxx
9.Krawatszt.xxxx
10.Płaszcz letniszt.xxxx
11.Rękawiczki zimoweparaxxxx
12.Sweterszt.xxxx
13.Szalikszt.xxxx
14.Skarpetki letnie cywilneparaxxxx
15.Biustonoszszt.xx
16.Figi damskieszt.xx
17.Kostium kąpielowy damski (jednoczęściowy) szt.xx
18.Rajstopy w kolorze cielistymszt.xx
Środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - cena zakupu
1.Chusteczki higieniczne (opakowanie 10 szt.) szt.xx
2.Chusteczki higieniczne nasączane (opakowanie 10 szt.) szt.xx
3.Pianka do golenia 200 ml.szt.xx
4.Krem do rąk 50 ml.szt.xx
5.Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g.szt.xx
6.Mydło toaletowe 100 g.szt.xx
7.Pasta do zębów 75 ml.szt.xx
8.Płyn po goleniu 50 ml.szt.xx
9.Proszek do prania 1 kg.szt.xx
10.Środek do mycia rąk 500 g.szt.xx
11.Podpaski (opakowanie 10 szt.) szt.xx
12.Szampon do mycia włosów 200 ml.szt.xx
13.Pasta do obuwia specjalnego 125 ml.szt.xx
14.Pasta do obuwia 40 g.szt.xx
Uwaga:

Miejsc oznaczonych "x" nie wypełnia się.