Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 420/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W "Instrukcji służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 271/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 15, poz. 217), wprowadza się, następujące zmiany:
1) w Wykazie skrótów:
a) uchyla się skróty:
- "RSZ - rodzaj sił zbrojnych",
- "UiSW - uzbrojenie i sprzęt wojskowy",
b) po skrócie "sp - statek powietrzny" dodaje się skrót "SpW - sprzęt wojskowy";
2) w Definicjach podstawowych terminów:
a) w pkt 2:
- skrót "UiSW" zastępuje się skrótem "SpW",
- treść przypisu1 otrzymuje brzmienie:

"Zgodnie z przepisami dotyczącymi określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej;",

b) w pkt 3 skrót "UiSW" zastępuje się skrótem "SpW",
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Gestor SpW - jest to komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za kierunki rozwoju w Siłach Zbrojnych RP oraz organizację procesu wykorzystania bojowego określonego rodzaju SpW.";

3) w Rozdziale 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wydawnictwo "Instrukcja służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", jest zasadniczym dokumentem, ustalającym ogólne zasady działalności służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa wojskowego oraz zasady technicznego zabezpieczenia statków powietrznych w lotnictwie wojskowym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania służby inżynieryjno-lotniczej (SIL) w podległych jednostkach ustalają właściwi dowódcy nadrzędnego szczebla według kompetencji.";

4) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Prawo wstrzymania poszczególnych typów sp od lotów przysługuje Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz GIWL.";

5) w § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Meldunki o zaistniałych zdarzeniach lotniczych, uszkodzeniach silników kwalifikujących je do przedwczesnej wybudowy z płatowca oraz przypadkach obrażeń ciała personelu SIL w wyniku obsługi sprzętu lotniczego, STL jednostki składa, natychmiast po zaistnieniu zdarzenia, do właściwego przełożonego oraz GIWL (telefonicznie, a następnie pisemnie).";

6) w Załączniku Nr 2 "Wniosek Nr ... o wydanie zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nr JW.";

7) w Załączniku Nr 4 "Normy przeglądów kontrolnych sprzętu lotniczego" informacja pod tabelą otrzymuje brzmienie:

"Komórki organizacyjne służby inżynieryjno-lotniczej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzą kontrole stanu technicznego sprzętu lotniczego w oparciu o plany nadzorów, opracowanych na każdy rok kalendarzowy.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.