Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.386

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 431/MON
MINISTRA OBBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych"

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§  1. W "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 382/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 3 i 4,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 340);",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. - sygn. MON Kadr 63/98 wraz z Protokołem Dodatkowym Nr 28 zawartym w dniu 17 grudnia 2012 r.;",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.";

2) w § 9 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) biblioteki klubów: Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej;

2) biblioteki klubów: dywizji, brygady, pułku oraz batalionu;";

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki oświatowej sprawuje kierownik klubu (Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, dywizji, brygady, pułku, batalionu) lub szef wydziału albo sekcji wychowawczej, której biblioteka oświatowa jest integralną częścią.";

4) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biblioteką oświatową zarządza kierownik lub pracownik biblioteki oświatowej, który podlega kierownikowi klubu lub szefowi wydziału albo sekcji wychowawczej.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownik klubu lub szef wydziału albo sekcji wychowawczej może przekazać niektóre swoje uprawnienia i zadania wynikające z niniejszej instrukcji kierownikowi lub pracownikowi biblioteki oświatowej.";

5) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyższe bibliotekoznawcze: kierownicy i bibliotekarze bibliotek klubów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, wyższych uczelni wojskowych oraz kierownicy bibliotek klubów dywizji i brygad;";

6) w § 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwu Garnizonu Warszawa, Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w organizowaniu szkoleń bibliotekarzy;";

7) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Biblioteka klubu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej współuczestniczy w przedsięwzięciach pionu wychowawczego w zakresie nadzoru instrukcyjno-metodycznego, szkoleń, wymiany doświadczeń i upowszechniania czytelnictwa.";

8) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzór instrukcyjno-metodyczny i koordynację działalności bibliotek oświatowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej prowadzą wyznaczone biblioteki jako wiodące.";

9) w § 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprzęt, materiały i wyposażenie kulturalno-oświatowe według potrzeb i realizowanych zadań w oparciu o jednostkowe normy należności, zgodnie z "Normami należności naliczeniowego sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego na czas wojny i pokoju;";

10) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Materiały wymienione w § 38 ust. 1 pkt 3-5 po skreśleniu z ewidencji bibliotecznej przeznacza się do bezpośredniej wymiany międzybibliotecznej, przekazuje instytucjom wojskowym lub postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.";

11) § 63 otrzymuje brzmienie:

"§ 63. Biblioteki oświatowe klasyfikują materiały biblioteczne według zasad Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, zwanej dalej "UKD", posługując się wydaniami tablic UKD lub według języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.";

12) w Załączniku Nr 2:
a) w pkt I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. "Instrukcja o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych" wprowadzona decyzją Nr 382/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2011 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 320, z późn. zm.).",

b) pkt I (powtórzony) otrzymuje numerację pkt II;
13) w Załączniku Nr 3 wyrazy:

"ZATWIERDZAM

SZEF ODDZIAŁU (WYDZIAŁU,

SEKCJI) WYCHOWAWCZEGO"

zastępuje się wyrazami:

"ZATWIERDZAM

DOWÓDCA ODDZIAŁ GOSPODARCZEGO"

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.