Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 117
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 oraz z 2013 r. poz. 35), załącznik do Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Upoważnienie nr ...

(pieczątka organu zarządzającego kontrolę)

Na podstawie § 13 ust. 3 w zw. z § 4 załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.),

upoważniam

Pana / Panią ..................................................................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli …………………………………....................................................

(tytuł kontroli i tryb kontroli)

w ...................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................. (zakres kontroli, to jest skrócony

opis przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą)

Upoważnienie niniejsze ważne jest po okazaniu legitymacji służbowej, a jeżeli w danej jednostce nie są wydawane legitymacje służbowe, po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Ważność upoważnienia upływa z dniem ……………………………….....................................

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę)

……………………………………………..............

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ………………………….....................................

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę)

………………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)