Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.11.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2007 r.

DECYZJA Nr 206
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 października 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych dotyczących zasad planowania zamówień publicznych, informowania o zamówieniach publicznych oraz sposobu odbioru przedmiotu zamówienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1. W wytycznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 182 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych dotyczących zasad planowania zamówień publicznych, informowania o zamówieniach publicznych oraz sposobu odbioru przedmiotu zamówienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 13, poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Kierownicy jednostek w terminie do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego przekazują plan zamówień publicznych oparty o wstępnie zatwierdzone kwoty do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownicy jednostek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania limitów finansowych określonych w ustawie budżetowej na dany rok, przekazują do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zweryfikowane zbiorcze zestawienie planowanych zamówień publicznych.";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku konieczności dokonania korekty planowanych zamówień publicznych kierownik jednostki, w której planie zamówień publicznych dokonano korekty, przekazuje ją do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) w przypadku zamówień publicznych o szacunkowej kwocie nie przekraczającej 137.000 euro niezwłocznie po dokonaniu korekty,

2) w przypadku zamówień publicznych o szacunkowej kwocie równej lub przekraczającej 137.000 euro nie później niż na 7 dni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

4) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dokumenty, o których mowa w pkt 2-7 przekazywane są w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej. Wynikające z nich dane kierownicy jednostek właściwi dla zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) zwanej dalej "Prawem zamówień publicznych", zobowiązani są zamieszczać na stronach portalu internetowego zamówień publicznych.";

5) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Kierownicy jednostek mają obowiązek zamieszczania na stronach portalu internetowego zamówień publicznych informacji o zamówieniach publicznych, których wartość przekracza kwotę, od której istnieje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.";

6) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Kierownicy jednostek oprócz czynności, o których mowa w pkt 12, publikują informacje wymagane przepisami Prawa zamówień publicznych, odpowiednio w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na własnych stronach internetowych, w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.";

7) po pkt 24 dodaje się pkt 25-27 w brzmieniu:

"25. W przypadku dostaw i usług powtarzających się okresowo oraz zamówień publicznych, których charakter sprawia, iż komisyjny odbiór przedmiotu zamówienia jest szczególnie utrudniony, kierownik zamawiającego może odstąpić od obowiązku powoływania Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt 22.

26. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 25, kierownik zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia uzasadnienia zawierającego podstawy odstąpienia od komisyjnego odbioru przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie, najpóźniej trzeciego dnia od daty odbioru przedmiotu zamówienia, należy przekazać do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

27. Kierownicy jednostek w terminie do piątego dnia każdego miesiąca przekazują, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do wytycznych, do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informację o stopniu realizacji planów zamówień publicznych ze środków budżetowych, wg stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Informację należy przekazywać w formie elektronicznej oraz niezwłocznie potwierdzić na piśmie.";

8) dodaje się załącznik nr 6 do wytycznych w sprawie zasad planowania zamówień publicznych, informowania o zamówieniach publicznych oraz sposobu odbioru przedmiotu zamówienia w jednostkach Organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 69, poz. 1414, i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik nr 6 do wytycznych w sprawie zasad planowania zamówień publicznych, informowania o zamówieniach publicznych oraz sposobu odbioru przedmiotu zamówienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Przedmiot zamówienia (wg planu zamówień)Termin (miesiąc, rok)RokStan realizacji na dzień

...........

Uwagi
rozpoczęcia postępowaniazakończenia postępowaniailośćwartość (tys. zł)
1234567

Sporządził: Zatwierdził:

dnia ....... podpis ......... dnia ....... podpis ........