Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 6
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2001 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 933 t.j.) zarządza się, co następuje:
§  1. W Podręczniku certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO), stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO) (Dz. Urz. ULC Nr 6, poz. 24) wprowadza się do stosowania zmianę 14, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI

PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO I

BIEŻĄCEGO NADZORU

OPERACYJNEGO

PNO

Zmiana 14 z dnia 31.12.2012

Departament Operacyjno Lotniczy

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

tel. +48 22 5207273

SPIS TREŚCI

DZIAŁ 0 - ADMINISTROWANIE PODRĘCZNIKIEM

SPIS TREŚCI
WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ROZDZIAŁÓW
BIBLIOGRAFIA
WPROWADZENIE
ADMINISTROWANIE PODRĘCZNIKIEM
OKREŚLENIA, DEFINICJE I SKRÓTY
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

grafika

DZIAŁ 1 ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ 2 PODSTAWOWY PROCES CERTYFIKACJI

DZIAŁ 3 SZCZEGÓLNE PRZYPADKI CERTYFIKACJI

DZIAŁ 4 CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC)

DZIAŁ 5 BIEŻĄCY NADZÓR OPERACYJNY

DZIAŁ 6 MATERIAŁY DORADCZE

DZIAŁ 7 DRUKI

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

DZIAŁ 1 - ZASADY OGÓLNE

Rozdział 1 Wprowadzenie

grafika

Rozdział 2 Ogólne zasady prowadzenia certyfikacji i nadzoru

Rozdział 2.1 Zabezpieczenie statku na ziemi

Rozdział 2.2 Wydawanie zwolnień od wymagań załącznika III do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 zgodnie z art. 8 ust 2

Rozdział 2.3 Wydawanie odstępstw od wymagań załącznika III do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 zgodnie z art. 8 ust 3

Rozdział 2.4 Informowanie Komisji Europejskiej o utrzymaniu przepisów krajowych w części objętej regulacją części Q załącznika III do Rozporządzenia rady (EWG) 3922/91, zgodnie z art. 8 ust. 4

Rozdział 2.5 Podejmowania działań w zawiązku z wystąpieniem problemu bezpieczeństwa w organizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia rady (EWG) nr 3922/91

grafika

Rozdział 3 Proces certyfikacji EU OPS 1 i JAR-OPS 3

Rozdział 3.1 Uzyskiwanie zatwierdzenia/uznania przez Prezesa kandydatur osób nominowanych na stanowiska funkcyjne

Rozdział 3.2 Uzyskiwanie zezwolenia użytkownika urządzenia treningowego STD (STD User Approval)

Rozdział 3.3 Uznawanie kandydatury na instruktora CRM (PR-CRM-01)

grafika

Rozdział 4 Ogólne zasady prowadzenia audytu i/lub inspekcji operacyjnej Operatora

grafika

Rozdział 5 Organizacja audytów i inspekcji operacyjnych Operatora

Rozdział 5.1 Zasady planowania audytów i inspekcji operacyjnych

grafika

Rozdział 6 Certyfikacja systemu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

grafika

Rozdział 7 Dokumentowanie przebiegu oraz wyników audytów i inspekcji operacyjnych

grafika

Rozdział 8 Polityka zatrudnienia i szkolenia inspektorów nadzoru operacyjnego

grafika

Rozdział 9 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.1 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.2 Szkolenie podstawowe inspektora (Szkolenie praktyczne (OJT)

Rozdział 9.3 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.4 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.5 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.6 Szkolenie okresowe (REC)

Rozdział 9.7 Inspekcje na płycie (APP) Program SANA

Rozdział 9.8 Usunięto zm. 14

Rozdział 9.9 Program szkolenia Upoważnionego instruktora ULC (DSI)

Rozdział 9.10 Usunięto zm. 14

grafika

Rozdział 10 Teczka wyszkolenia inspektora operacyjnego

grafika

Rozdział 11 Teczka certyfikacji Operatora

grafika

Rozdział 12 System prawny

Rozdział 12.1 PR-LEG-01

Rozdział 12.2 PR-LEG-02

Rozdział 12.3 PR-LEG-03

grafika

DZIAŁ 2 - PODSTAWOWY PROCES CERTYFIKACJI

Rozdział 1 Zasady ogólne

grafika

Rozdział 2 Faza informacyjna

grafika

Rozdział 3 Faza wnioskowania

grafika

Rozdział 4 Faza oceny instrukcji wykonawczych

Rozdział 4.1 Instrukcja Operacyjna - wzór

Rozdział 4.2 Procedura zatwierdzania dokumentów typu instrukcja operacyjna (PR-IO-01)

IO schemat zatwierdzania

grafika

Rozdział 5 Faza kontroli

Rozdział 5.1 Usunięto zm. 14

Rozdział 5.2 Usunięto zm. 14

Rozdział 5.3 Lot pokazowy

grafika

Rozdział 6 Faza wydania Certyfikatu AOC/AWC

grafika

Rozdział 7 Procedury certyfikacji

Rozdział 7.1 Procedura certyfikacji AOC, AWC i AHAC (PR-CERT-01)

Rozdział 7.2 Procedura przedłużenia ważności certyfikatów (PR-CERT-02)

Rozdział 7.3 Procedura wznowienia ważności certyfikatów (PR-CERT-03)

Rozdział 7.4 Procedura zmiany certyfikatów (PR-CERT-04)

grafika

DZIAŁ 3 - SZCZEGÓLNE PRZYPADKI CERTYFIKACJI

Rozdział 1 Wykonywanie lotów w każdych warunkach meteorologicznych (AWO)

grafika

Rozdział 2 Operacje o zwiększonym zasięgu (ETOPS)

Rozdział 2.1 Usunięto zm. 14

grafika

Rozdział 3 Operacje w przestrzeniach MNPS

grafika

Rozdział 4 Operacje w przestrzeniach RVSM

Rozdział 4.1 Tymczasowe wytyczne w sprawie wydawania zezwoleń dla operatorów na wykonywanie lotów powyżej poziomu lotu FL-290 w przestrzeni, w której obowiązuje zmniejszona do 300 m (1000 ft) separacja pionowa.

Rozdział 4.2 Usunięto zm. 14

grafika

Rozdział 5 Przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR)

Rozdział 5.1 Uznanie programu szkolenia z zakresu materiałów niebezpiecznych (PR-DGR.01)

grafika

Rozdział 6 Zatwierdzenie nawigacyjne PBN

Rozdział 6.1 Usunięto zm. 14

Rozdział 6.2 Usunięto zm. 14

Rozdział 6.3 TGL. 10 - Wytyczne w sprawie zezwoleń technicznych i kryteriów operacyjnych użycia precyzyjnej nawigacji obszarowej (P-RNAV) w wyznaczonej przestrzeni europejskiej

Rozdział 6.4 Wytyczne ICAO ws. certyfikacji operacji RNP-4 w przestrzeniach oceanicznych lub rozległych przestrzeniach nie oprzyrządowanych

grafika

Rozdział 7 Operacje leasingu statków powietrznych

grafika

Okólnik Nr 295 Wskazówki dotyczące implementacji artykułu 83bis Konwencji o

LE/2 międzynarodowym lotnictwie cywilnym

grafika

Rozdział 8 Operacje śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (Helicopter Emergency Medical Service - HEMS) TBD

Rozdział 9 Śmigłowcowe operacje przybrzeżno-morskie (Helikopter Coastal Transport HCT) - TBD

Rozdział 10 Operacje z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (Helicopter Hoist Operations - HHO) - TBD

Rozdział 11 Loty agrolotnicze i rekultywacji środowiska naturalnego AGRO

Oznaczenie kodowe (AW - 1) TBD

Rozdział 12 Loty patrolowe i inspekcyjne z użyciem specjalistycznej aparatury pokładowej

Oznaczenie kodowe (AW-2) TBD

Rozdział 13 Loty fotogrametryczne z użyciem statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego celu

Oznaczenie kodowe (AW-4) TBD

Rozdział 14 Loty p. pożarowe i gaśnicze z użyciem specjalnie do tego zmodyfikowanych statków powietrznych Oznaczenie kodowe (AW -5) - TBD

Rozdział 15 Zatwierdzanie Wykazu Minimalnego Wyposażenia MEL

Rozdział 15.1 Wytyczne w sprawie opracowania wykazu minimalnego wyposażenia

grafika

DZIAŁ 4 - CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC) I CERTYFIKAT USŁUG LOTNICZYCH (AWC)

Rozdział 1 Certyfikat AOC/AWC

grafika

Rozdział 2 Zmiany Certyfikatu AOC/AWC

grafika

Rozdział 3 Zawartość i porządek Certyfikatu AOC (OPS 1 & JAR-OPS 3)

Rozdział 3.1 Redakcja Certyfikatu AOC (OPS)

grafika

Rozdział 4 Zawartość i porządek Certyfikatu AWC

Rozdział 4.1 Redakcja Certyfikatu AWC

grafika

DZIAŁ 5 - BIEŻĄCY NADZÓR OPERACYJNY

Rozdział 1 Ogólne zasady prowadzenia bieżącego nadzoru operacyjnego

grafika

Rozdział 2 Program Ciągłego Nadzoru Operacyjnego (CNO)

Rozdział 2.1 Procedura prowadzenia ciągłego nadzoru operacyjnego (PR-CNO-01)

Rozdział 2.2 Procedura nadzoru nad realizacją CNO (PR-CNO-02)

Rozdział 2.3 Schemat postępowania z niezgodnościami (NCR)

grafika

Rozdział 3 Zasady i procedury prowadzenia okresowych sprawdzianów kwalifikacji fachowych pilotów

grafika

Rozdział 4 Inspekcja operacyjna w locie na trasie (ENR)

grafika

Rozdział 5 Inspekcja operacyjna kabiny pasażerskiej (CAB)

grafika

Rozdział 6 Usunięto zm. 14

grafika

Rozdział 7 Inspekcja operacyjna zaplecza placówki terenowej (STA)

grafika

Rozdział 8 Inspekcja operacyjna na płycie lotniska (APP/SANA)

grafika

Rozdział 9 Postępowanie po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu lotniczym

grafika

Rozdział 10 Postępowanie z Dyrektywami Zdatności

grafika

DZIAŁ 6 - MATERIAŁY DORADCZE

Rozdział 1 Usunięto zm. 14

Rozdział 2 Usunięto zm. 14

Rozdział 3 Korzystanie z przenośnych urządzeń elektronicznych podczas lotu

grafika

Rozdział 4 Operacje AWO z użyciem systemu wskaźnika refleksyjnego head up display (hud)

grafika

Rozdział 5 Niezamierzone zderzenia z ziemią w locie sterownym (CFIT)

grafika

Rozdział 6 Usunięto zm. 14

Rozdział 7 Usunięto zm. 14

Rozdział 8 Wytyczne dla procedur i programów szkolenia personelu pokładowego

grafika

Rozdział 9 Szkolenie załóg w procedurach i zasadach użycia systemu ACAS II

grafika

Rozdział 10 Usunięto zm. 14

Rozdział 11 Usunięto zm. 14

Rozdział 12 Wytyczne dla programu szkolenia pilotów w korzystaniu z systemów powiadamiania i ostrzegania o terenie (TAWS)

grafika

Rozdział 13 Usunięto zm. 14

Rozdział 14 System jakości dla małych operatorów

grafika

DZIAŁ 7 - DRUKI

Zestaw CAT Druki Raportów z audytu certyfikacyjnego Operatora (CAT)

(Zarobkowy przewóz lotniczy) (CAT)

(EU OPS & JAR-OPS 3)

Moduł CAT/A Ocena wniosku o wszczęcie procesu certyfikacji

Moduł CAT/B Ogólne zasady i wymagania operacyjne

Moduł CAT/B(H) Ogólne zasady i wymagania operacyjne (śmigłowce)

Moduł CAT/C Organizacja, zarządzanie i zaplecze materialne

Moduł CAT/C(H) Organizacja, zarządzanie i zaplecze materialne (śmigłowce)

Moduł CAT/D Procedury operacyjne

Moduł CAT/D(H) Procedury operacyjne (śmigłowce)

Moduł CAT/E Wykonywanie lotów w każdych warunkach meteorologicznych (AWO)

Moduł CAT/F-I Osiągi i ograniczenia eksploatacyjne (samoloty)

Moduł CAT/F-I(H) Osiągi i ograniczenia eksploatacyjne (śmigłowce)

Moduł CAT/J Masa i wyważenie

Moduł CAT/J(H) Masa i wyważenie (śmigłowce)

Moduł CAT/K Wyposażenie pokładowe

Moduł CAT/K(H) Wyposażenie pokładowe (śmigłowce)

Moduł CAT/L Wyposażenie nawigacyjne i łączności

Moduł CAT/L(H) Wyposażenie nawigacyjne i łączności (śmigłowce)

Moduł CAT/N Załoga lotnicza

Moduł CAT/N(H) Załoga lotnicza (śmigłowce)

Moduł CAT/O Personel pokładowy

Moduł CAT/O(H) Personel pokładowy (śmigłowce)

Moduł CAT/P Dokumenty, instrukcje i rejestry

Moduł CAT/P(H) Dokumenty, instrukcje i rejestry (śmigłowce)

Moduł CAT/Q Ograniczenia czasu lotu i wymogi dotyczące wypoczynku

Moduł CAT/Q(H) Ograniczenia czasu lotu i wymogi dotyczące wypoczynku (śmigłowce)

Moduł CAT/R Przewóz materiałów niebezpiecznych (DGR)

Moduł CAT/R(H) Przewóz materiałów niebezpiecznych (DGR) (śmigłowce)

Moduł CAT/S Ochrona

Moduł CAT/S(H) Ochrona (śmigłowce)

Zestaw CAW Druki Raportów z audytu certyfikacyjnego usług lotniczych (AWC) (PL-6)

Moduł AW/01 Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji

Moduł AW/02 Organizacja, zarządzanie i zaplecze materialne

Moduł AW/03 Ogólne zasady eksploatacji

Moduł AW/04 Szczegółowe zasady użytkowania

Moduł AW/05 Ograniczenia użytkowania

Moduł AW/06 Wyposażenie statków powietrznych

Moduł AW/09 Załoga lotnicza statku powietrznego

Moduł AW/10 Instrukcje, dzienniki pokładowe i dokumentacja eksploatacyjna

Zestaw CAS Druki Raportów z audytu certyfikacyjnego Operatora (CAS)

Szczególne przypadki certyfikacji

Moduł MNPS Certyfikacja MNPS

Moduł RVSM Certyfikacja RVSM (E-9)

Moduł HCT Certyfikacja śmigłowcowych operacji przybrzeżno-morskich (E-12/E13)

Moduł HEMS Certyfikacja operacji śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego HEMS (A-3)

Moduł HHO Certyfikacja operacji z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (HHO)

Moduł AGRO Certyfikacja operacji agrolotniczych i gaśniczych (AW-1) (AW-2)

Moduł EFB Zezwolenie operacyjne na używanie EFB

Moduł ETOPS Certyfikacja ETOPS

Zestaw INSP Druki Raportów z bieżących inspekcji operacyjnych

Raport STA Raport z inspekcji zaplecza placówki (STA)

Raport APP Raport z inspekcji statku na płycie (APP)

Raport ENR Raport z inspekcji w locie na trasie (ENR)

Raport CAB Raport z inspekcji kabiny pasażerskiej w locie (CAB)

Raport CTD Raport z inspekcji symulatora/ mock-up

Raport CSP I Raport z inspekcji operacyjnej

Raport CSP II Raport z inspekcji operacyjnej część II

Zestaw CNO Druki Raportów dla Programu CNO

Obwoluta CYKL Obwoluta Raportów Programu CNO

Zestaw CERT Druki dla dokumentowania procesów certyfikacji

Wniosek o zatwierdzenie RVSM

Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji AOC

Wniosek o udzielenie odstępstwa/zwolnienia

Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji AWC

Załącznik do wniosku o akceptację kandydata na stanowisko nominowane OPS FORM 4

Harmonogram certyfikacji

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Charakterystyka zawodowa personelu kierowniczego

Przewodnik procesu certyfikacji Operatora lotniczego

Raport niezgodności NCR

Karta kontrolna wyposażenia statku powietrznego (EQP)

Wniosek o uznanie certyfikatu zagranicznego AOC

Wniosek o uznanie certyfikatu zagranicznego AOC

Wniosek o uznanie certyfikatu zagranicznego AWC

Wniosek o uznanie certyfikatu zagranicznego AWC

Wniosek w wydanie zezwolenia użytkownika urządzenia szkoleniowego STD (STD User Approval)

Wniosek o zatwierdzenie operacji PBN

Wniosek o zatwierdzenie operacji non-ETOPS

Wniosek o zatwierdzenie EFB

Wniosek o zatwierdzenie umowy leasingu

Wniosek o rozszerzenie zakresu zatwierdzenia o szkolenie wstępne personelu CC oraz wydawanie świadectw dopuszczenia do pracy

Raport z audytu

Wniosek o zatwierdzenie operacji ETOPS

Zestaw GEN Druki administracyjne ULC

Karta kontrolna uzgodnień dokumentu zakładowego Operatora

Program szkolenia praktycznego (On-job training)

LK LISTY KONTROLNE

Lista kontrolna do art. 8 ust. 1

Lista kontrolna do art. 8 ust 2

Lista kontrolna do art. 8 ust 3

Lista kontrolna zatwierdzania MEL

Lista kontrolna bieżącego nadzoru nad MEL

Lista kontrolna zatwierdzania umów leasingu

Lista kontrolna zatwierdzanie Kierownika Odpowiedzialnego

Lista kontrolna zatwierdzania Kierownika Jakości

Lista kontrolna zatwierdzania personelu nominowanego

Lista kontrolna wydawania Specyfikacji Operacyjnych

Lista kontrolna - weryfikacja zakresu zatwierdzenia specyfikacja operacyjna

Lista kontrolna Upoważniania Operatora do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

Lista kontrolna Upoważniania Operatora do przeprowadzania szkoleń wstępnych personelu pokładowego

Nadzór bieżący operacji ETOPS

Lista kontrolna audytu sesji symulatorowej (FSTD)

Lista zgodności z wymaganiami OPS 1

Lista zgodności z wymaganiami JAR-26

Lista zgodności z wymaganiami JAR-OPS 3

Lista kontrolna zatwierdzenia PRNAV

Uproszczona lista kontrolna zatwierdzenia PRNAV

Lista kontrolna zatwierdzenia LVTO

Lista kontrolna uznania instruktora CRM

Lista kontrolna uznania dowódców do sprawdzeń wlotach liniowych

Lista kontrolna akceptacji dowódcy do prowadzenia sprawdzianów umiejętności (OPC)

Lista kontrolna zatwierdzenia szkolenia z materiałów niebezpiecznych

Lista kontrolna zgodności instrukcji operacyjnej cz. A

Lista kontrolna zgodności instrukcji operacyjnej cz. B

Lista kontrolna zgodności instrukcji operacyjnej cz. C

Lista kontrolna zgodności instrukcji operacyjnej cz. D

Lista kontrolna zwolnienia z przepisów JAR-OPS 3

grafika