Zm.: decyzja w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 - 2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2012.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 92
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 czerwca 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 - 2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 333 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 - 2015" oraz określenia sposobu jej aktualizacji (Dz. Urz. KGSG Nr 15, poz. 98 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) harmonogram przekształceń - należy przez to rozumieć "Harmonogram realizacji przekształceń infrastruktury Straży Granicznej w latach 2012 - 2015", stanowiący załącznik nr 2 do Koncepcji.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 2a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ryzyk zidentyfikowanych w załączniku nr 4 do Koncepcji, bądź innych ryzyk.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kierownicy zarządów KGSG i jednostek organizacyjnych SG zobowiązani są do przedkładania Szefowi Sztabu KGSG półrocznych informacji według stanu na dzień 30 czerwca, w zakresie o którym mowa w ust. 2a pkt 1 - 3, w terminie do dnia 10 sierpnia bieżącego roku.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.