Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.367

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 412/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line"

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4. Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych spowoduje:";

2) w pkt 5:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"5. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień pełnił będzie rolę Organizatora Systemu "SEW on-line" oraz administratora danych osobowych i spowoduje:",

b) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) określenie oraz uzgodnienie z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych technicznych wymagań systemu, koniecznych do prawidłowego jego funkcjonowania w systemie teleinformatycznym MIL-WAN, a w szczególności niezbędnej mocy przetwarzania, przestrzeni dyskowej i parametrów transmisji;";

3) pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

"6. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, stosownie do potrzeb, we współpracy z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem Departamentu Kadr oraz Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, będzie określał zakres informacyjny i funkcjonalny "SEW on-line" ze szczególnym uwzględnieniem treści zawartej w pkt 2.

7. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, Dyrektor Departamentu Kadr i Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, zweryfikują i dostosują tradycyjny system ewidencyjno-sprawozdawczy do funkcjonalności udostępnianej przez "SEW on-line" w terminie do 31 dnia grudnia 2014 r.

8. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach służby zdrowia, Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Departamentu Budżetowego, Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Kontroli, Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii, rektorzy - komendanci akademii wojskowych, rektorzy - komendanci wyższych szkół oficerskich, prezesi sądów wojskowych, Naczelny Prokurator Wojskowy, Naczelny Kapelan - Ordynariusz Polowy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy:";

4) w pkt 9 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) Dyrektor Departamentu Kadr akceptuje wnioski dotyczące przydzielenia użytkownikom "SEW on-line" uprawnień do przeglądania i edycji danych żołnierzy w przypadku wnioskowania o dostęp do danych:

a) całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostek wojskowych, które nie podlegają dowódcy jednostki wojskowej, w której użytkownik zajmuje stanowisko.";

5) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych włączy zagadnienia związane z obsługą "SEW on-line" do programów szkolenia żołnierzy i pracowników wojska komórek organizacyjno-kadrowych, realizowanych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.