Zm.: decyzja w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.3.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 71
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 lutego 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8 i Nr 12, poz. 75) oraz § 8 ust. 4 Porozumienia z dnia 6 marca 1998 r. zawartego pomiędzy Komendą Główną Policji a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w sprawie grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ "P" wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby, grupowego ubezpieczenia na życie typ "Życie" wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego "Pogodna Jesień" funkcjonariuszy Policji oraz pracowników komend i innych jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusze i pracownicy pozostają na zaopatrzeniu finansowym Policji oraz § 2 ust. 4 Porozumienia o współpracy w ramach Programu Ubezpieczeniowego Policja 2001 z dnia 17 października 2001 r. zawartego między Komendą Główną Policji a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A., postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 163 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 67 i Nr 16, poz. 83, z 2004 r. Nr 17, poz. 114 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 17) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - podinsp. Katarzyna Gnyp;".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.