Zm.: decyzja w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2003.16.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

DECYZJA Nr 192
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
zmieniająca decyzję w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. oraz § 8 ust. 4 Porozumienia z dnia 6 marca 1998 r. zawartego pomiędzy Komendą Główną Policji a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w sprawie grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ "P" wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby, grupowego ubezpieczenia na życie typ "Życie" wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego "Pogodna Jesień" funkcjonariuszy Policji oraz pracowników komend i innych jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusze i pracownicy pozostają na zaopatrzeniu finansowym Policji oraz § 2 ust. 4 Porozumienia o współpracy w ramach Programu Ubezpieczeniowego Policja 2001 z dnia 17 października 2001 r. zawartego między Komendą Główną Policji a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. postanawiam, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 163 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji w § 1 pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Krzysztof Kośla - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZPC MSWiA - Przewodniczący ds. pracowników Policji".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.