Zm.: decyzja w sprawie uznawania sprzętu transportowego za zbędny, jego zbywania i kasacji. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie uznawania sprzętu transportowego za zbędny, jego zbywania i kasacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.19.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2004 r.

DECYZJA Nr 482
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 października 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie uznawania sprzętu transportowego za zbędny, jego zbywania i kasacji

§  1.
W decyzji nr 219 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 września 2000 r. w sprawie uznawania sprzętu transportowego za zbędny, jego zbywania i kasacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 86 i z 2003 r. Nr 12, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oraz dodatkowo, szacunku dokonanego na podstawie dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu transportowego; jeżeli z dokumentacji wynika, że sprzęt użytkowany był w wyjątkowo trudnych bądź sprzyjających warunkach lub uzasadniają to szczególne okoliczności, kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba może odpowiednio obniżyć bądź zwiększyć, ale nie więcej niż o 10%, stopień przydatności tego sprzętu dla Policji.";

2)
w § 8 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

"5. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach transportu kierownik jednostki może podjąć decyzję o:

1) nieodpłatnym przekazaniu sprzętu innym niż Policja jednostkom i komórkom organizacyjnym resortu spraw wewnętrznych i administracji; wzór wniosku o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu stanowi załącznik nr 7 do decyzji;

2) zawarciu z ubezpieczycielem ugody i przekazanie ubezpieczycielowi uszkodzonego pojazdu w zamian za odszkodowanie; wzór wniosku o wyrażenie zgody stanowi załącznik nr 5 do decyzji;

3) przeznaczeniu lub przekazaniu zbędnego sprzętu transportowego na cele szkoleniowe (w tym na eksponaty) jednostki Policji albo nieodpłatnym przekazaniu na te cele innej jednostce lub komórce organizacyjnej resortu spraw wewnętrznych i administracji; wzór wniosku o przekazanie lub przeznaczenie sprzętu na cele szkoleniowe stanowi załącznik nr 6 do decyzji.

6. Sprzęt transportowy, którego nie udało się zagospodarować w trybie określonym w ust. 1-5, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach transportu, może zostać za zgodą kierownika jednostki przekazany nieodpłatnie instytucjom i organizacjom społecznym oraz charytatywnym; wzór wniosku stanowiący załącznik nr 7 do decyzji stosuje się odpowiednio.

7. Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na inną formę zbycia sprzętu transportowego.";

3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Kierownik jednostki przekazuje do Biura Logistyki Policji KGP roczny wykaz dotyczący zbytego przez jednostkę sprzętu transportowego w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do decyzji.";

4)
załączniki nr 3, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszej decyzji;
5)
dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PROTOKÓŁ nr .......

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na zawarcie ugody z ubezpieczycielem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na przeznaczenie zbędnego w:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu transportowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYKAZ ZBYTEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO