Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.13.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2010 r.

DECYZJA Nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 lipca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust. 1 i § 21 ust. 1 zarządzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 48, poz. 566 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 163) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 71, z 2009 r. Nr 4, poz. 35 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45)1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie:

- Ewa Bałchanowska,

- Anna Grabowska,

- Andrzej Kalus,

- Andrzej Kleszcz,

- Barbara Kosmowska,

- Janusz Malinga,

- Mirosław Musiał,

- Agnieszka Nolda,

- Janusz Orlof,

- Maria Siekierska.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Pierwsza zmiana składu została dokonana decyzją nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 53).