Zm.: decyzja w sprawie utworzenia magazynu uzbrojenia i wyposażenia w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2009.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2009 r.

DECYZJA Nr 25/09
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 4 marca 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia magazynu uzbrojenia i wyposażenia w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 36/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia magazynu uzbrojenia i wyposażenia w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 3, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu realizacji zadań służbowych oraz skutecznego i efektywnego prowadzenia działań bojowych, polegających na rozpoznawaniu i likwidowaniu zagrożeń oraz innych działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków, a także specjalnej taktyki działania, tworzy się magazyn uzbrojenia i wyposażenia w Wydziale VIII Zarządu Operacyjno-Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej "magazynem".";

2)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przydzielone Wydziałowi VIII Zarządu Operacyjno-Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Wydziałem", na które składają się:

a) broń palna: pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny maszynowe, karabiny wyborowe, pistolety sygnałowe, granatniki,

b) amunicja do broni palnej,

c) materiały wybuchowe;".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dnie podpisania.