Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 101
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 2 i 66) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 6;
2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;";

3) uchyla się pkt 8.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
2) pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546.