Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 153/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia

Departament Budżetowy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546) ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 219/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 10, poz. 119 oraz z 2010 r. Nr 23, poz. 312) w pkt 1 uchyla się ppkt 1.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.