Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i pkt 14 decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 7, poz. 81 i Nr 10, poz. 124, z 2010 r. Nr 18, poz. 241 oraz z 2012 r. poz. 339 i 376) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17, poz. 196, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 w ppkt 4 dodaje się lit. k i l w brzmieniu:

"k) radcy generalnego - koordynatora,

l) radcy generalnego (występującego w etacie osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej).",

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Samochód funkcyjny z kartą drogową A przysługuje żołnierzowi w służbie czynnej w stopniu wojskowym generała.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 19, poz. 218 i Nr 23, poz. 254, z 2010 r. Nr 2, poz. 12 i 13, Nr 12, poz. 140, Nr 23, poz. 308 i 309, z 2011 r. Nr 9, poz. 120, Nr 17, poz. 238 i 242 oraz z 2012 r. poz. 338, 405 i 450.