Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

DECYZJA NR 4
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1) - nr 995/1 o pow. 0,1347 ha,
- nr 995/2 o pow. 0,3152 ha,
- nr 995/3 o pow. 0,0803 ha,
- nr 995/4 o pow. 0,0698 ha,
- nr 995/5 o pow. 0,2227 ha,
- nr 995/6 o pow. 0,7626 ha,
- nr 995/7 o pow. 0,2799 ha,
- nr 995/8 o pow. 0,2297 ha,

powstałe z podziału działki nr 995 o pow. 8,2836 ha, otrzymanej z połączenia działek: nr 962 o pow. 0,0065 ha, nr 963 o pow. 0,0054 ha, nr 965 o pow. 0,0094 ha, nr 966 o pow. 0,0133 ha (stanowiących teren otwarty) oraz działek: nr 831 o pow. 8,2130 ha i nr 964 o pow. 0,0360 ha, położonych w obrębie Brzeźnica, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisanych w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2622 oraz 2623, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/122/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycje 2622 oraz 2623,
- po pozycji 2621 dodaje się pozycję 2623a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Brzeźnica; Brzeźnica; 995/9; 6,1887;
2) - nr 701/13 o pow. 0,0162 ha,
- nr 701/14 o pow. 0,0319 ha,

powstałe z podziału działki nr 701/1 o pow. 4,2553 ha, obręb Zarszyn, gmina Zarszyn, powiat sanocki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 906, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/123/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 906,
- po pozycji 905 dodaje się pozycję 906a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; sanocki; Zarszyn; Zarszyn; 701/15; 4,2072;
3) - nr 1558/1 o pow. 0,1704 ha,

powstałą z podziału działki nr 661/1 o pow. 0,9637 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13484, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1551/1 o pow. 0,2012 ha,
- nr 1552/1 o pow. 0,1127 ha,

powstałe z podziału działki nr 1003/1 o pow. 1,6776 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13492, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1539/13 o pow. 0,2651 ha,
- nr 1540/13 o pow. 0,0190 ha,
- nr 1542/13 o pow. 0,1219 ha,
- nr 1543/13 o pow. 0,1119 ha,

powstałe z podziału działki nr 1055/13 o pow. 2,1190 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13513, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1546/13 o pow. 0,0050 ha,

powstałą z podziału działki nr 1056/13 o pow. 0,0220 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13514, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1624/64 o pow. 0,1346 ha,

powstałą z podziału działki nr 598/64 o pow. 0,5766 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13516, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1618/83 o pow. 0,0513 ha,
- nr 1619/83 o pow. 0,0062 ha,

powstałe z podziału działki nr 737/83 o pow. 1,6955 ha (w załączniku do decyzji wpisanej z błędnym numerem działki 737/88), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13517, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1628/102 o pow. 0,0839 ha,

powstałą z podziału działki nr 738/102 o pow. 0,5144 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13518, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1635/117 o pow. 0,1245 ha,
- nr 1636/117 o pow. 0,1215 ha,

powstałe z podziału działki nr 740/117 o pow. 0,7256 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13519, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1641/126 o pow. 0,0842 ha,
- nr 1642/126 o pow. 0,0708 ha,

powstałe z podziału działki nr 741/126 o pow. 0,4868 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13520, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1647/144 o pow. 0,1640 ha,
- nr 1648/144 o pow. 0,1204 ha,

powstałe z podziału działki nr 742/144 o pow. 0,9853 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13521, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1653/164 o pow. 0,1564 ha,
- nr 1654/164 o pow. 0,1550 ha,

powstałe z podziału działki nr 743/164 o pow. 1,0159 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13522, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1659/167 o pow. 0,0340 ha,

powstałą z podziału działki nr 1119/167 o pow. 0,2035 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13524, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Jejkowice, gmina Jejkowice, powiat rybnicki, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/135/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 13484, 13492, 13513, 13514, 13516, 13517, 13518, 13519, 13520, 13521, 13522 oraz 13524,
- po pozycji 13483 dodaje się pozycję 13484a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1559/1; 0,7933;
- po pozycji 13491 dodaje się pozycję 13492a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1553/1; 1,3637;
- po pozycji 13512 dodaje się pozycję 13513a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1541/13; 0,0793;
- po pozycji 13513a dodaje się pozycję 13513b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1544/13; 0,4876;
- po pozycji 13513b dodaje się pozycję 13513c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1545/13; 1,0342;
- po pozycji 13513c dodaje się pozycję 13514a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1547/13; 0,0170;
- po pozycji 13515 dodaje się pozycję 13516a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1625/64; 0,4420;
- po pozycji 13516a dodaje się pozycję 13517a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1620/83; 1,6380;
- po pozycji 13517a dodaje się pozycję 13518a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1629/102; 0,4305;
- po pozycji 13518a dodaje się pozycję 13519a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1637/117; 0,4796;
- po pozycji 13519a dodaje się pozycję 13520a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1643/126; 0,3318;
- po pozycji 13520a dodaje się pozycję 13521a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1649/144; 0,7009;
- po pozycji 13521a dodaje się pozycję 13522a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1655/164; 0,7045;
- po pozycji 13523 dodaje się pozycję 13524a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Jejkowice; Jejkowice; 1660/167; 0,1695;
4) - nr 289/10 o pow. 0,3703 ha,
- nr 289/11 o pow. 0,0975 ha,
- nr 289/12 o pow. 0,3840 ha,
- nr 289/13 o pow. 0,3281 ha,
- nr 289/14 o pow. 0,2966 ha,
- nr 289/15 o pow. 0,2358 ha,
- nr 289/16 o pow. 0,6492 ha,
- nr 289/17 o pow. 0,4493 ha,
- nr 289/18 o pow. 0,5379 ha,

powstałe z podziału działki nr 289/7 o pow. 32,4113 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 34,

- nr 289/20 o pow. 0,2239 ha,
- nr 289/21 o pow. 0,3789 ha,
- nr 289/23 o pow. 0,0508 ha,
- nr 289/24 o pow. 0,0661 ha,

powstałe z podziału działki nr 289/9 o pow. 11,5229 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 35,

położone w obrębie 39 Zubki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/156/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

- skreśla się pozycje 34 oraz 35,
- po pozycji 33 dodaje się pozycję 34a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Gródek; 39 Zubki; 289/19; 29,0626;
- po pozycji 34a dodaje się pozycję 35a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Gródek; 39 Zubki; 289/22; 4,5366;
- po pozycji 35a dodaje się pozycję 35b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Gródek; 39 Zubki; 289/25; 6,2666;
5) - nr 2/1 o pow. 0,3383 ha,
- nr 2/4 o pow. 0,0619 ha,

będące własnością Skarbu Państwa, powstałe z podziału działki nr 2 o pow. 2,3133 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,1296 ha), obręb Opole (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0103-Opole), gmina Opole M., powiat m. Opole (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu m.opole), województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 732, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/157/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 732,
- po pozycji 731a dodaje się pozycję 732a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; m. Opole; Opole M.; Opole; 2/2; 1,3929;
- po pozycji 732a dodaje się pozycję 732b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; m. Opole; Opole M.; Opole; 2/3; 0,4834;
- po pozycji 732b dodaje się pozycję 732c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; m. Opole; Opole M.; Opole; 2/5; 0,0368;
6) - nr 364/14 o pow. 0,1068 ha,
- nr 364/15 o pow. 0,1241 ha,

powstałe z podziału działki nr 364/13 o pow. 3,6200 ha, obręb Skorzewo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 892, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/158/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 892,
- po pozycji 891 dodaje się pozycję 892a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kościerski; Kościerzyna; Skorzewo; 364/16; 3,3891;
7) - nr 496/1 o pow. 0,2940 ha,
- nr 496/2 o pow. 0,0373 ha,
- nr 496/3 o pow. 0,0625 ha,

powstałe z podziału działki nr 496 o pow. 2,1676 ha, obręb Ryjewo, gmina Ryjewo, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1042, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/159/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 1042,
- po pozycji 1041 dodaje się pozycję 1042a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kwidzyński; Ryjewo; Ryjewo; 496/4; 1,7738;
8) - nr 474/3 o pow. 0,0115 ha,
- nr 474/4 o pow. 0,0455 ha,
- nr 474/6 o pow. 0,5569 ha,

powstałe z podziału działki nr 474/2 o pow. 0,6821 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,6484 ha), obręb Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12851, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr KNDGlg-0730/161/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 12851,
- po pozycji 12850 dodaje się pozycję 1285la, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Krzyżanowice; Krzyżanowice; 474/5; 0,0682;
9) - nr 4570/2 o pow. 0,0197 ha,

powstałą z podziału działki nr 4570 o pow. 9,9983 ha, obręb Obręb Nr 1, gmina Przeworsk M., powiat przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 796, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 stycznia 2013 r., Nr KNDGlg-0730/165/12/13, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 796,
- po pozycji 795 dodaje się pozycję 796a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przeworski; Przeworsk M.; Obręb Nr 1; 4570/1; 9,9786;
10) - nr 88/1 o pow. 0,0457 ha,

powstałą z podziału działki nr 88 o pow. 1,3810 ha, obręb 6-06-10, gmina Warszawa Wola, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1018, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.162.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1018,
- po pozycji 1017 dodaje się pozycję 1018a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Wola; 6-06-10; 88/2; 1,3353;
11) - nr 60/10 o pow. 0,0744 ha,
- nr 60/11 o pow. 0,0857 ha,

powstałe z podziału działki nr 60/4 o pow. 0,1601 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2031a,

- nr 60/14 o pow. 0,1104 ha,
- nr 60/15 o pow. 0,1296 ha,

powstałe z podziału działki nr 60/9 o pow. 2,0596 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2031b,

położone w obrębie 2, gmina Zator - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.163.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycje 2031a oraz 2031b,
- po pozycji 2030 dodaje się pozycję 2031b1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator - miasto; 2; 60/16; 0,0248;
- po pozycji 2031b1 dodaje się pozycję 2031b2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator - miasto; 2; 60/17; 1,7948;
12) - nr 335/3 o pow. 0,0510 ha,

powstałą z podziału działki nr 335/2 o pow. 1,2619 ha, obręb Zatorze (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0006 Zatorze), gmina Dzierżoniów M., powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 187, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.167.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 187,
- po pozycji 186 dodaje się pozycję 187a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 335/4; 1,2109;
13) - nr 6/1 o pow. 0,1351 ha,
- nr 6/2 o pow. 0,0572 ha,
- nr 6/3 o pow. 0,0097 ha,
- nr 6/4 o pow. 0,0082 ha,

powstałe z podziału działki nr 6 o pow. 1,8199 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1111,

- nr 10/1 o pow. 0,0190 ha,

powstałą z podziału działki nr 10 o pow. 1,9822 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1112,

położone w obrębie 0037-Muchobór Mały, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.168.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 1111 oraz 1112,
- po pozycji 1110 dodaje się pozycję 1111a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0037-Muchobór Mały; 6/5; 1,6097;
- po pozycji 1111a dodaje się pozycję 1112a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0037-Muchobór Mały; 10/2; 1,9632;
14) - nr 1/4 o pow. 0,1320 ha,

położoną w obrębie 094, gmina Nowy Sącz M., powiat M. Nowy Sącz, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 822a, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.173.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 822a;

15) - nr 76/4 o pow. 0,2422 ha,
- nr 76/6 o pow. 0,0039 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 76/3 o pow. 0,5892 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5937 ha), obręb Grotniki, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1734, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.174.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 1734,
- po pozycji 1733 dodaje się pozycję 1734a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; leszczyński; Włoszakowice; Grotniki; 76/7; 0,3431;
16) - nr 1452/13 o pow. 0,0503 ha,

będącą własnością Gminy Przysucha,

- nr 1452/14 o pow. 0,2466 ha,
- nr 1452/15 o pow. 0,1481 ha,
- nr 1452/16 o pow. 0,2677 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 1452/11 o pow. 12,9454 ha, obręb Skrzyńsko (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0016-Skrzyńsko), gmina Przysucha-Obszar Wiejski, powiat przysuski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1893a, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.176.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1893a,
- po pozycji 1892 dodaje się pozycję 1893a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; przysuski; Przysucha-Obszar Wiejski; Skrzyńsko; 1452/17; 12,2327;
17) - nr 403/6 o pow. 0,0829 ha,
- nr 403/9 o pow. 0,1943 ha,
- nr 403/10 o pow. 0,3184 ha,
- nr 403/13 o pow. 0,6181 ha,
- nr 403/14 o pow. 4,1885 ha,

powstałe z podziału działki nr 403/4 o pow. 73,8517 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 73,8304 ha), obręb 28 Wysokie, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1466, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.171.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 1466,
- po pozycji 1465 dodaje się pozycję 1466a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/5; 4,9581;
- po pozycji 1466a dodaje się pozycję 1466b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/7; 11,8491;
- po pozycji 1466b dodaje się pozycję 1466c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/8; 15,8375;
- po pozycji 1466c dodaje się pozycję 1466d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/11; 1,8482;
- po pozycji 1466d dodaje się pozycję 1466e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/12; 0,1751;
- po pozycji 1466e dodaje się pozycję 1466f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 28 Wysokie; 403/15; 33,7815;
18) - nr 742/2 o pow. 0,0151 ha,
- nr 742/4 o pow. 0,1959 ha,
- nr 742/6 o pow. 0,0533 ha,

powstałe z podziału działki nr 742 o pow. 30,1161 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 30,3400 ha), obręb 0040-Sojczyn Borowy (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0040 Sojczyn Borowy), gmina Grajewo-gmina, powiat grajewski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 135, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.14.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

- skreśla się pozycję 135,
- po pozycji 134 dodaje się pozycję 135a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; grajewski; Grajewo-gmina; 0040-Sojczyn Borowy; 742/1; 0,0052;
- po pozycji 135a dodaje się pozycję 135b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; grajewski; Grajewo-gmina; 0040-Sojczyn Borowy; 742/3; 29,7709;
- po pozycji 135b dodaje się pozycję 135c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; grajewski; Grajewo-gmina; 0040-Sojczyn Borowy; 742/5; 0,0757.
§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1) - nr 217/2 o pow. 0,0307 ha,

położoną w obrębie 0006, gmina Tarnów, powiat M. Tarnów, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.169.2012.MS/1, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 842 dodaje się pozycję 842a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Tarnów; Tarnów; 0006; 217/2; 0,0307;
2) - nr 59/34 o pow. 0,0175 ha,

położoną w obrębie 29 Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.172.2012.MS/1, w ten sposób, że w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

- po pozycji 202 dodaje się pozycję 202a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/34; 0,0175;
3) - nr 157 o pow. 1,5908 ha,

położoną w obrębie Pieńsk IV, gmina Pieńsk M., powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.164.2012.MS/1, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 2714 dodaje się pozycję 2714a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Pieńsk M.; Pieńsk IV; 157; 1,5908;
4) - nr 944/2 o pow. 0,0200 ha,

położoną w obrębie 0003 Glinki, gmina Karczew - obszar wiejski, powiat otwocki, województwo mazowieckie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.15.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 1621 dodaje się pozycję 1621a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; otwocki; Karczew - obszar wiejski; 0003 Glinki; 944/2; 0,0200;
5) - nr 6512/2 o pow. 0,0149 ha,

położoną w obrębie Stryszów, gmina Stryszów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.182.2012.MS/1, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 2764 dodaje się pozycję 2764a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Stryszów; Stryszów; 6512/2; 0,0149;
6) - nr 8 o pow. 0,5600 ha,
- nr 11 o pow. 1,0000 ha,
- nr 95 o pow. 1,4700 ha,

położone w obrębie Kościelniki Górne, gmina Leśna,

- nr 129 o pow. 2,7000 ha,

położoną w obrębie Kościelniki Średnie, gmina Leśna,

- nr 42 o pow. 2,8700 ha,

położoną w obrębie Kościelniki Dolne, gmina Lubań,

- nr 622 o pow. 3,4600 ha,

położoną w obrębie Kościelnik, gmina Lubań,

- nr 69 o pow. 1,0654 ha,

położoną w obrębie 5-Lubań, gmina Lubań M.,

położone w powiecie lubańskim, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.12.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 857 dodaje się pozycję 857a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Leśna; Kościelniki Górne; 8; 0,5600;
- po pozycji 857a dodaje się pozycję 857b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Leśna; Kościelniki Górne; 11; 1,0000;
- po pozycji 857b dodaje się pozycję 857c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Leśna; Kościelniki Górne; 95; 1,4700;
- po pozycji 857c dodaje się pozycję 857d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Leśna; Kościelniki Średnie; 129; 2,7000;
- po pozycji 859 dodaje się pozycję 859a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Lubań; Kościelniki Dolne; 42; 2,8700;
- po pozycji 859a dodaje się pozycję 859b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Lubań; Kościelnik; 622; 3,4600;
- po pozycji 879 dodaje się pozycję 879a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Lubań M.; 5-Lubań; 69; 1,0654.
§  3.
1) W związku z odnową operatu ewidencji gruntów obrębu Kijewo oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Olecku, w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego:
- skreśla się pozycję 464,
- po pozycji 463 dodaje się pozycję 464a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olecki; Olecko; 0013 Kijewo; 376; 5,8900.
2) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta i gminy Dzierżoniów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Dzierżoniowskiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 oraz 186,
- po pozycji 168 dodaje się pozycję 169a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów; Mościsko; 110/7; 1,0823;
- po pozycji 169a dodaje się pozycję 170a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów; Mościsko; 110/17; 8,9886;
- po pozycji 170a dodaje się pozycję 171a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów; Nowizna; 504/4; 3,5591;
- po pozycji 171a dodaje się pozycję 172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów; Piława Dolna; 540/2; 10,9500;
- po pozycji 172a dodaje się pozycję 173a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów; Piława Dolna; 540/4; 8,5600;
- po pozycji 173a dodaje się pozycję 174a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 1/2; 1,6923;
- po pozycji 174a dodaje się pozycję 175a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 3; 0,0193;
- po pozycji 175a dodaje się pozycję 176a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 4; 0,4581;
- po pozycji 176a dodaje się pozycję 177a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 5; 0,3181;
- po pozycji 177a dodaje się pozycję 178a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 58; 1,2209;
- po pozycji 178a dodaje się pozycję 179a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 59; 0,7264;
- po pozycji 179a dodaje się pozycję 180a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 60; 0,6620;
- po pozycji 180a dodaje się pozycję 181a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zachód; 178/16; 2,0148;
- po pozycji 181a dodaje się pozycję 182a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 37/32; 6,0452;
- po pozycji 182a dodaje się pozycję 183a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 102/1; 1,0705;
- po pozycji 183a dodaje się pozycję 184a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 109; 1,7964;
- po pozycji 184a dodaje się pozycję 185a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 110; 1,2490;
- po pozycji 185a dodaje się pozycję 186a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; dzierżoniowski; Dzierżoniów M.; Zatorze; 299; 1,1205.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4 i poz. 6.