Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 1086/13 o pow. 0,9358 ha,
- nr 1086/14 o pow. 0,2929 ha,
- nr 1086/15 o pow. 0,2912 ha,
- nr 1086/19 o pow. 0,3816 ha,
- nr 1086/22 o pow. 1,1104 ha,
- nr 1086/25 o pow. 0,0480 ha,
- nr 1086/26 o pow. 0,1314 ha,

położone w obrębie Nurzec Stacja, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, wpisane w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego odpowiednio pod pozycjami 298a, 298b, 298c, 298e, 298h, 298j oraz 298k, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/125/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika skreśla się pozycje 298a, 298b, 298c, 298e, 298h, 298j oraz 298k;

2)
- nr 1/5 o pow. 0,2279 ha,

położoną w obrębie 7, gmina Kętrzyn M., powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 322, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/128/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika skreśla się pozycję 322;

3)
- nr 75/36 о pow. 0,0100 ha,

powstałą z podziału działki nr 75/2 o pow. 0,1850 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1873,

- nr 75/33 o pow. 0,0253 ha,

powstałą z podziału działki nr 75/25 o pow. 6,5716 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1874,

położone w obrębie 12, gmina Pruszków, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/131/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycje 1873 oraz 1874,
- po pozycji 1872 dodaje się pozycję 1873a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; pruszkowski; Pruszków; 12; 75/35; 0,0390;
- po pozycji 1873a dodaje się pozycję 1873b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; pruszkowski; Pruszków; 12; 75/37; 0,1360;
- po pozycji 1873b dodaje się pozycję 1874a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; pruszkowski; Pruszków; 12; 75/32; 0,0902;
- po pozycji 1874a dodaje się pozycję 1874b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; pruszkowski; Pruszków; 12; 75/34; 6,4561;
4)
- nr 497/1 o pow. 0,0111 ha,
- nr 497/5 o pow. 0,0097 ha,
- nr 497/6 o pow. 0,0080 ha,
- nr 497/7 o pow. 0,0402 ha,
- nr 497/8 o pow. 0,0478 ha,
- nr 497/9 o pow. 0,0323 ha,
- nr 497/10 o pow. 0,1855 ha,
- nr 497/12 o pow. 0,0065 ha,
- nr 497/13 o pow. 0,0139 ha,
- nr 497/14 o pow. 0,0122 ha,
- nr 497/15 o pow. 0,0295 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 497/2 o pow. 0,0750 ha,
- nr 497/3 o pow. 0,3047 ha,
- nr 497/11 o pow. 0,2961 ha,
- nr 497/16 o pow. 0,6333 ha,

będące własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 497 o pow. 2,4867 ha, obręb Aleksandrówka (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Aleksandrówka), gmina Kozienice-obszar wiejski, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 254, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/118/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 254,
- po pozycji 254b dodaje się pozycję 254c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; kozienicki; Kozienice-obszar wiejski; Aleksandrówka; 497/4; 0,7809;
5)
- nr 9/1 o pow. 2,2718 ha,

powstałą z podziału działki nr 9 o pow. 6,4166 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,4468 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1101,

- nr 15/7 o pow. 0,1522 ha,

powstałą z podziału działki nr 15/5 o pow. 5,9297 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1105,

położone w obrębie 0001-Koło, gmina Koło M., powiat kolski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/71/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 1101 oraz 1105,
- po pozycji 1100 dodaje się pozycję 1101a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kolski; Koło M.; 0001-Koło; 9/2; 4,1448;
- po pozycji 1104 dodaje się pozycję 1105a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kolski; Koło M.; 0001-Koło; 15/8; 5,7775;
6)
- nr 74/3 o pow. 0,1252 ha,
- nr 74/4 o pow. 0,0302 ha,
- nr 74/6 o pow. 0,2827 ha,

powstałe z podziału działki nr 74/2 o pow. 13,9124 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 13,9100 ha), obręb 2 Chociw (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 2 Chociw Łaski), gmina Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 275, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/127/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 275,
- po pozycji 274 dodaje się pozycję 275a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łaski; Widawa; 2 Chociw; 74/5; 1,1243;
- po pozycji 275a dodaje się pozycję 275b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łaski; Widawa; 2 Chociw; 74/7; 12,3500;
7)
- nr 48/1 o pow. 0,0719 ha,

powstałą z podziału działki nr 48 o pow. 1,4036 ha, obręb 368, gmina Częstochowa M., powiat m.Częstochowa, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5641, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/132/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 5641,
- po pozycji 5640 dodaje się pozycję 5641a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Częstochowa; Częstochowa M.; 368; 48/2; 1,3317;
8)
- nr 131 o pow. 0,0732 ha,

położoną w obrębie Lębork 6, gmina Lębork M., powiat lęborski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1072, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/133/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 1072;

9)
- nr 2363/64 o pow. 0,3152 ha,

powstałą z podziału działki nr 2363/46 o pow. 20,7327 ha, obręb 1-Dęblin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 1 Dęblin), gmina Dęblin, powiat rycki, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1243, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/134/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 1243,
- po pozycji 1242 dodaje się pozycję 1243a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Dęblin; 1-Dęblin; 2363/65; 20,4175;
10)
- nr 544/8 o pow. 0,2081 ha,

położoną w obrębie 1 Mikołajki (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Mikołajki), gmina Mikołajki M., powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną wtórnie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 405, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/136/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika skreśla się pozycję 405;

11)
- nr 1/13 о pow. 0,0142 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/12 o pow. 2,7916 ha, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra M., powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1533, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/140/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1533,
- po pozycji 1532 dodaje się pozycję 1533a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; oleśnicki; Twardogóra M.; Twardogóra; 1/14; 2,7774;
12)
- nr 573/1 o pow. 0,0906 ha,

powstałą z podziału działki nr 573 o pow. 2,5270 ha, obręb Mańkowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0008-Mańkowice), gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 861, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/142/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 861,
- po pozycji 860 dodaje się pozycję 861a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Łambinowice; Mańkowice; 573/2; 2,4364;
13)
- nr 910/3 o pow. 0,1487 ha,

będącą własnością Gminy Zawadzkie, powstałą z podziału działki nr 910/2 o pow. 3,9012 ha, obręb Kielcza (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0038-Kielcza), gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1758, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/143/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1758,
- po pozycji 1757 dodaje się pozycję 1758a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 910/4; 3,7525;
14)
- nr 121/1 o pow. 0,0130 ha,

położoną w obrębie Ostrów Wielkopolski 0098 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0098-Ostrów Wielkopolski 0098), gmina Ostrów Wielkopolski M., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3414, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/144/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 3414;

15)
- nr 518/2 о pow. 0,6161ha,
- nr 518/3 o pow. 0,1380 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 518 o pow. 2,9219 ha, obręb 0001, gmina Kargowa M., powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 747, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/145/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 747,
- po pozycji 746 dodaje się pozycję 747a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Kargowa M.; 0001; 518/1; 2,1678;
16)
- nr 426 o pow. 0,3759 ha,

położoną w obrębie Z-123 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 123), gmina Zgierz M., powiat zgierski, województwo łódzkie, wpisaną w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3167, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/148/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika skreśla się pozycję 3167;

17)
- nr 288/4 o pow. 0,0499 ha,

położoną w obrębie 18 Kurnos II, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, wpisaną w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 41, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/149/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika skreśla się pozycję 41;

18)
- nr 125/1210 o pow. 0,0715 ha,
- nr 125/1211 o pow. 0,0168 ha,

w załączniku do decyzji z wpisanym błędnym numerem działki 1251/211,

położone w obrębie obręb 21-Rylsk Duży (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 21 Rylsk Duży), gmina Regnów, powiat rawski, województwo łódzkie, wpisane w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2464 oraz 2465, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/150/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika skreśla się pozycje 2464 oraz 2465;

19)
- nr 680/15 o pow. 0,2742 ha,
- nr 680/16 o pow. 0,2730 ha,
- nr 680/17 o pow. 0,8982 ha,
- nr 680/18 o pow. 0,2760 ha,
- nr 680/19 o pow. 0,6785 ha,
- nr 680/20 o pow. 0,2450 ha,
- nr 680/21 o pow. 0,2453 ha,
- nr 680/22 o pow. 0,2465 ha,
- nr 680/23 o pow. 0,0852 ha,
- nr 680/24 o pow. 0,0178 ha,
- nr 680/26 o pow. 0,1815 ha,
- nr 680/27 o pow. 0,2508 ha,
- nr 680/28 o pow. 0,2488 ha,
- nr 680/29 o pow. 0,2524 ha,
- nr 680/30 o pow. 0,2532 ha,
- nr 680/31 o pow. 0,2630 ha,
- nr 680/32 o pow. 0,2391 ha,
- nr 680/33 o pow. 0,1736 ha,
- nr 680/34 o pow. 0,3273 ha,
- nr 680/35 o pow. 0,3409 ha,

powstałe z podziału działki nr 680/14 o pow. 16,7726 ha, obręb 8 Gródek, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 41, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/146/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

- skreśla się pozycję 41,
- po pozycji 40 dodaje się pozycję 41a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Gródek; 8 Gródek; 680/25; 11,0023;
20)
- nr 3676/86 o pow. 0,0264 ha,
- nr 3678/86 o pow. 0,0282 ha,

powstałe z podziału działki nr 86 o pow. 0,1082 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1140 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4740, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.

- nr 3679/79 o pow. 0,1101 ha,
- nr 3680/79 o pow. 0,0753 ha,
- nr 3681/79 o pow. 0,0634 ha,
- nr 3683/79 o pow. 0,2502 ha,

powstałe z podziału działki nr 3203/79 o pow. 0,5124 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4809, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Lubliniec, gmina Lubliniec, powiat lubliniecki, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/137/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 4740 oraz 4809,
- po pozycji 4739 dodaje się pozycję 4740a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Lubliniec; Lubliniec; 3677/86; 0,0536;
- po pozycji 4808 dodaje się pozycję 4809a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Lubliniec; Lubliniec; 3682/79; 0,0134;
21)
- nr 179/6 o pow. 0,0959 ha,
- nr 179/7 o pow. 0,1183 ha,
- nr 179/9 o pow. 0,0599 ha,
- nr 179/10 o pow. 0,1017 ha,
- nr 179/11 o pow. 0,0686 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 179/5 o pow. 6,6748 ha, obręb Antonin, gmina Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3536, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wnioskach Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 listopada 2012 r. oraz z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/114/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3536,
- po pozycji 3535 dodaje się pozycję 3536a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Przygodzice; Antonin; 179/12; 6,2304;
22)
- nr 1/25 o pow. 0,5546 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/8 o pow. 1,0869 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 402,

- nr 1/27 o pow. 0,2460 ha,
- nr 1/28 o pow. 0,0818 ha,
- nr 1/29 o pow. 0,0372 ha,
- nr 1/30 o pow. 0,9188 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/22 o pow. 4,0753 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 403,

- nr 1/32 o pow. 1,0952 ha,
- nr 1/33 o pow. 0,0815 ha,
- nr 1/34 o pow. 0,2308 ha,
- nr 1/35 o pow. 0,4639 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/18 o pow. 3,0358 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 406,

- nr 1/37 о pow. 0,4087 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/20 o pow. 1,6325 ha, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 407,

położone w obrębie Kamienna Góra-3 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0003-Kamienna Góra-3), gmina Kamienna Góra M., powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/130/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 402, 403, 406 oraz 407,
- po pozycji 401 dodaje się pozycję 402a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/24; 0,5323;
- po pozycji 402a dodaje się pozycję 403a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/26; 2,7915;
- po pozycji 405 dodaje się pozycję 406a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/31; 1,1644;
- po pozycji 406a dodaje się pozycję 407a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/36; 1,2238;
23)
- nr 43/19 o pow. 1,9419 ha,
- nr 43/20 o pow. 0,6857 ha,

powstałe z podziału działki nr 43/15 o pow. 9,2420 ha, obręb Strzelin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0219-Strzelin), gmina Strzelin M., powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1784, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/141/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1784,
- po pozycji 1783 dodaje się pozycję 1784a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 43/21; 6,6144;
24)
- nr 17/65 o pow. 1,3036 ha,
- nr 17/66 o pow. 0,6912 ha,

powstałe z podziału działki nr 17/41 o pow. 2,7932 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,7933 ha), obręb 32, gmina Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2018, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/151/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 2018,
- po pozycji 2017 dodaje się pozycję 2018a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; piotrkowski; Piotrków Trybunalski M.; 32; 17/64; 0,7984;
25)
- nr 830/2 o pow. 0,0089 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 830 o pow. 18,6144 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 18,6100 ha), obręb Jastrząb (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Jastrząb), gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2161, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/152/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 2161,
- po pozycji 2160 dodaje się pozycję 2161a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; szydłowiecki; Jastrząb; Jastrząb; 830/1; 18,6055;
26)
- nr 4897/9 o pow. 0,0056 ha,

powstałą z podziału działki nr 4897/8 o pow. 17,9106 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,9196 ha), obręb Czechowice, gmina Czechowice-Dziedzice M., powiat bielski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1288, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/153/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 1288,
- po pozycji 1287 dodaje się pozycję 1288a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Czechowice-Dziedzice M.; Czechowice; 4897/10; 17,9050;
27)
- nr 1922/1 o pow. 0,0267 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 1922 o pow. 0,7653 ha, obręb Alwernia, gmina Alwernia - miasto, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 24, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/154/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 24,
- po pozycji 23 dodaje się pozycję 24a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; chrzanowski; Alwernia - miasto; Alwernia; 1922/2; 0,7386;
28)
- nr 4642/6 o pow. 1,2454 ha,

położoną w obrębie Wolbrom, gmina Wolbrom M., powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1790, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/155/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 1790.

§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działkę ewidencyjną:
- nr 1169/LP o pow. 7,0300 ha,

położoną w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno-obszar wiejski, powiat opoczyński, województwo łódzkie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 grudnia 2012 r., Nr KNDG1g-0730/147/w/12, w ten sposób, że w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 1379 dodaje się pozycję 1379a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; opoczyński; Opoczno-obszar wiejski; Kraśnica; 1169/LP; 7,0300.
§  3.
1) W związku z odnową ewidencji gruntów i budynków w gminie Kamienna Góra oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Kamiennogórskiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 404, 405, 408, 409, 410, 411, 412 oraz 413,
- po pozycji 403a dodaje się pozycję 404a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/12; 0,4502;
- po pozycji 404a dodaje się pozycję 405a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-3; 1/13; 2,2272;
- po pozycji 407a dodaje się pozycję 408a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-4; 26; 0,1757;
- po pozycji 408a dodaje się pozycję 409a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-4; 35/1; 1,3209;
- po pozycji 409a dodaje się pozycję 410a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-4; 35/2; 1,4663;
- po pozycji 410a dodaje się pozycję 411a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-5; 1/5; 1,1587;
- po pozycji 411a dodaje się pozycję 412a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-5; 1/6; 2,0652;
- po pozycji 412a dodaje się pozycję 413a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Kamienna Góra M.; Kamienna Góra-5; 1/7; 0,7007;
2) W związku z odnową ewidencji gruntów i budynków w gminie Strzelin oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Strzelińskiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783 oraz 1785,
- po pozycji 1777b dodaje się pozycję 1778a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 1; 0,9489;
- po pozycji 1778a dodaje się pozycję 1779a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 1; 0,9801;
- po pozycji 1779a dodaje się pozycję 1780a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 1; 0,8649;
- po pozycji 1780a dodaje się pozycję 1781a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 1/1; 1,0929;
- po pozycji 1781a dodaje się pozycję 1782a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 12/5; 0,1186;
- po pozycji 1782a dodaje się pozycję 1783a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 12/9; 3,3539;
- po pozycji 1784a dodaje się pozycję 1785a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 78; 2,4980.
3) W związku z błędem pisarskim, stwierdzonym w załączniku do decyzji, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Iławie, w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego:
- skreśla się pozycję 245,
- po pozycji 244 dodaje się pozycję 245a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; iławski; Iława; 0008 Franciszkowo Górne; 76; 6,7900.
§  4. W związku z błędami pisarskimi stwierdzonymi w:
1) decyzji nr 31 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 11 grudnia 2012 r. pod pozycją 85, § 1 pkt 2 ww. decyzji w brzmieniu:

"- po pozycji 3626a dodaje się pozycję 3627a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Nowe Skalmierzyce M.; Nowe Skalmierzyce; 187/14; 2,9480;"

zastępuje się brzmieniem:

"- po pozycji 3186a dodaje się pozycję 3187a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Nowe Skalmierzyce M.; Nowe Skalmierzyce; 187/14; 2,9480;".

2) decyzji nr 33 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 3 stycznia 2013 r. pod pozycją 4, § 1 pkt 4 ww. decyzji w brzmieniu:

"- skreśla się pozycję 2370,"

zastępuje się brzmieniem:

"- skreśla się pozycję 830,".

§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4.