Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 31
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 4 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 2627/6 o pow. 0,0030 ha,
- nr 2627/7 o pow. 0,1767 ha,
powstałe z podziału działki nr 2627/3 o pow. 1,5247 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5066 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3626,
- nr 2627/9 o pow. 0,0454 ha,
- nr 2627/10 o pow. 0,0835 ha,
- nr 2627/11 o pow. 0,1765 ha,

powstałe z podziału działki nr 2627/4 o pow. 2,4828 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,4935 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3627,

położone w obrębie 0001-Ostrzeszów miasto (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Ostrzeszów), gmina Ostrzeszów M., powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 1 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/36/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 3626 oraz 3627,
- po pozycji 3625 dodaje się pozycję 3626a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów miasto; 2627/5; 1,3450;
- po pozycji 3626a dodaje się pozycję 3627a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów miasto; 2627/8; 2,1774;
2) 1
- nr 177/13 o pow. 0,0240 ha,
- nr 177/14 o pow. 0,2885 ha,
- nr 177/15 o pow. 0,0020 ha,
- nr 177/16 o pow. 0,0611 ha,
- nr 177/17 o pow. 0,0553 ha,
- nr 177/18 o pow. 0,0587 ha,
- nr 177/19 o pow. 0,0674 ha,
- nr 177/20 o pow. 0,0855 ha,
- nr 177/21 o pow. 0,0479 ha,
- nr 177/22 o pow. 0,0514 ha,
- nr 177/23 o pow. 0,1510 ha,
- nr 177/24 o pow. 0,2247 ha,
- nr 177/25 o pow. 0,0272 ha,
- nr 177/27 o pow. 3,2245 ha,

powstałe z podziału działki nr 177/12 o pow. 7,7513 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3186,

- nr 187/15 o pow. 0,2153 ha,

powstałą z podziału działki nr 187/13 o pow. 3,1633 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3187,

położone w obrębie Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce M., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/37/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 3186 oraz 3187,
- po pozycji 3185 dodaje się pozycję 3186a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Nowe Skalmierzyce M.; Nowe Skalmierzyce; 177/26; 3,3821;
- po pozycji 3186a dodaje się pozycję 3187a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Nowe Skalmierzyce M.; Nowe Skalmierzyce; 187/14; 2,9480;
3)
- nr 61/6 o pow. 0,0762 ha,

będącą własnością Powiatu Zielonogórskiego,

- nr 61/4 o pow. 0,1468 ha,
- nr61/5 pow. 0,2448 ha,
- nr 61/7 o pow. 1,0268 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 61/2 o pow. 7,2846 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,2800 ha), obręb Smolno Wielkie, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 740, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/38/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 740,
- po pozycji 739 dodaje się pozycję 740a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Kargowa; Smolno Wielkie; 61/8; 5,7900;
4)
- nr 1/2 o pow. 0,0984 ha,
- nr 1/3 o pow. 0,1852 ha,
- nr 1/4 o pow. 0,4906 ha,
- nr 1/5 o pow. 0,1258 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 1,7363 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3764,

- nr 160/4 o pow. 1,6454 ha,
- nr 160/5 o pow. 0,2108 ha,
- nr 160/6 o pow. 0,2724 ha,

powstałe z podziału działki nr 160/2 o pow. 4,4007, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3768,

położone w obrębie 0001-Miasto Ujście (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Ujście), gmina Ujście M., powiat pilski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/39/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 3764 oraz 3768,
- po pozycji 3763 dodaje się pozycję 3764a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pilski; Ujście M.; 0001-Miasto Ujście; 1/1; 0,8363;
- po pozycji 3767 dodaje się pozycję 3768a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pilski; Ujście M.; 0001-Miasto Ujście; 160/3; 2,2721;
5)
- nr 259/1 o pow. 0,1480 ha,
- nr 259/2 o pow. 0,1331 ha,

powstałe z podziału działki nr 259 o pow. 5,0611 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,0600 ha), obręb Barcino, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2370, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/40/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 2370,
- po pozycji 2369 dodaje się pozycję 2370a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; słupski; Kępice; Barcino; 259/3; 4,7800;
6)
- nr 42 o pow. 0,2000 ha,

położoną w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 530, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/41/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 530;

7)
- nr 555/2 o pow. 0,0342 ha,
- nr 2394/2 o pow. 0,0601 ha,

wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1867 oraz 1887, z nazwą obrębu Brzezinka, gmina Oświęcim - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będące w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/45/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 1867 oraz 1887;

8)
- nr 85/1 o pow. 2,1043 ha,

powstałą z podziału działki nr 85 o pow. 9,7974 ha, obręb Cedrowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 3 Cedrowice), wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3128,

- nr 184/1 o pow. 0,0958 ha,

powstałą z podziału działki nr 184 o pow. 5,5952 ha, obręb Solca Mała (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 21 Solca Mała), wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod 3130,

położone w gminie Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/46/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycje 3128 oraz 3130,
- po pozycji 3127 dodaje się pozycję 3128a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Ozorków; Cedrowice; 85/2; 7,6931;
- po pozycji 3129 dodaje się pozycję 3130a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Ozorków; Solca Mała; 184/2; 5,4994;
9)
- nr 68/1 o pow. 0,4474 ha,

powstałą z podziału działki nr 68 o pow. 4,8978 ha, obręb 0-14, gmina Ozorków M., powiat zgierski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3133, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/47/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 3133,
- po pozycji 3132 dodaje się pozycję 3133a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Ozorków M.; 0-14; 68/2; 4,4504;
10)
- nr 113/3 o pow. 0,1943 ha,
- nr 113/4 o pow. 0,4106 ha,

powstałe z podziału działki nr 113/2 o pow. 6,2249 ha, obręb O-1, gmina Ozorków M., powiat zgierski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3131, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/48/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

- skreśla się pozycję 3131,
- po pozycji 3130a dodaje się pozycję 3131a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Ozorków M.; O-1; 113/5; 5,6200;
11)
- nr 5828/20 o pow. 0,5769 ha,

położoną w obrębie Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2543, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/251/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 2543;

12)
- nr 188/8 o pow. 0,0163 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 188/9 o pow. 0,0148 ha,
- nr 188/10 o pow. 0,0022 ha,

będące własnością Gminy Ostrzeszów,

powstałe z podziału działki nr 188/2 o pow. 0,0945 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0996 ha), obręb 0001-Ostrzeszów miasto, gmina Ostrzeszów M., powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3624, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/50/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3624,
- po pozycji 3623 dodaje się pozycję 3624a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów miasto; 188/7; 0,0612;
13)
- nr 345/2 o pow. 0,2703 ha,
- nr 345/4 o pow. 0,0921 ha,
- nr 345/7 o pow. 0,1397 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 345/3 o pow. 0,0145 ha,
- nr 345/5 o pow. 0,0310 ha,

będące własnością Skarbu Państwa,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 345 o pow. 17,8000 ha, obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 774, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/51/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 774,
- po pozycji 773 dodaje się pozycję 774a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Szczytniki; Krowica Zawodnia; 345/6; 17,2524;
14)
- nr 710/3 o pow. 0,3581 ha,

powstałą w wyniku kolejnych podziałów działki nr 710 o pow. 1,4455 ha, obręb Gołańcz, gmina Gołańcz M., powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5001, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/52/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 5001,
- po pozycji 5000 dodaje się pozycję 5001a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz M.; Gołańcz; 710/1; 1,0477;
- po pozycji 5001a dodaje się pozycję 5001b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz M.; Gołańcz; 710/4; 0,0466;
15)
- nr 2515 o pow. 0,0193 ha,

położoną w obrębie Żywiec, gmina Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19240, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/53/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 19240;

16)
- nr 585/3 o pow. 0,2494 ha,
- nr 585/4 o pow. 0,1943 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 585/1 o pow. 19,9600 ha, obręb 0008-Łąck, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1742, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/54/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1742,
- po pozycji 1741 dodaje się pozycję 1742a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Łąck; 0008-Łąck; 585/2; 19,5163;
17)
- nr 94/21 o pow. 0,1483 ha,
- nr 94/22 o pow. 0,0372 ha,
- nr 94/23 o pow. 0,1805 ha,

powstałe z podziału działki nr 94/9 o pow. 4,8127 ha, obręb 9 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kartuzy 9), gmina Kartuzy M., powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 552, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/55/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 552,
- po pozycji 551 dodaje się pozycję 552a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kartuski; Kartuzy M.; 9; 94/24; 0,0984;
- po pozycji 552a dodaje się pozycję 552b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kartuski; Kartuzy M.; 9; 94/25; 4,3483;
18)
- nr 993/12 o pow. 0,2358 ha,
- nr 993/19 o pow. 2,0127 ha,

położone w obrębie 214 Staroniwa II, gmina Rzeszów, powiat M. Rzeszów, województwo podkarpackie, wpisane w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 363b oraz 363d, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/57/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycje 363b oraz 363d;

19)
- nr 223/15 o pow. 0,2754 ha,
- nr 223/16 o pow. 0,2126 ha,
- nr 223/17 o pow. 0,2566 ha,
- nr 223/18 o pow. 0,2435 ha,
- nr 223/19 o pow. 0,4859 ha,
- nr 223/20 o pow. 0,1646 ha,
- nr 223/21 o pow. 0,1334 ha,
- nr 223/22 o pow. 0,1474 ha,
- nr 223/23 o pow. 0,0651 ha,

powstałe z podziału działki nr 223/2 o pow. 6,1990 ha, obręb Kochanów, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1905, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/58/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1905,
- po pozycji 1904 dodaje się pozycję 1905a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; przysuski; Wieniawa; Kochanów; 223/24; 4,2145;
20)
- nr 242/23 o pow. 0,0130 ha,

powstałą z podziału działki nr 242/11 o pow. 0,5463 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 531,

- nr 242/26 o pow. 0,0545 ha,
- nr 242/27 o pow. 0,0451 ha,
- nr 242/29 o pow. 0,1329 ha,

powstałe z podziału działki nr 242/15 o pow. 14,0074 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,0082 ha), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod 532,

położone w obrębie 45, gmina Krowodrza, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/59/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycje 531 oraz 532,
- po pozycji 530 dodaje się pozycję 531a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/20; 0,3825;
- po pozycji 531a dodaje się pozycję 531b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/21; 0,0896;
- po pozycji 531b dodaje się pozycję 531c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/22; 0,0612;
- po pozycji 531c dodaje się pozycję 532a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/24; 7,9576;
- po pozycji 532a dodaje się pozycję 532b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/25; 5,7712;
- po pozycji 532b dodaje się pozycję 532c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/28; 0,0071;
- po pozycji 532c dodaje się pozycję 532d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/30; 0,0390;
21)
- nr 13/57 o pow. 0,3407 ha,

będącą własnością osoby fizycznej, powstałą z podziału działki nr 13/53 o pow. 7,6458 ha, obręb 9, gmina Nowa Huta, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 557, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/60/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 557,
- po pozycji 556 dodaje się pozycję 557a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Nowa Huta; 9; 13/56; 7,3051;
22)
- nr 71/33 o pow. 0,1117 ha,

położoną w obrębie Nr 0021, gmina Elbląg M., powiat M. Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 359, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/61/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika skreśla się pozycję 359;

23)
- nr 64 o pow. 0,1400 ha,
- nr 67 o pow. 0,0700 ha,

położone w obrębie Zajączkowo (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Zajączkowo Tczewskie), gmina Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 2729 oraz 2732, będące własnością osób fizycznych, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/62/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 2729 oraz 2732;

24)
- nr 120/15 o pow. 0,2572 ha,

położoną w obrębie 0004-4, gmina Nowa Sól M., powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisaną w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 341, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/63/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika skreśla się pozycję 341;

25)
- nr 80 o pow. 0,2000 ha,

położoną w obrębie Lewiczynek, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2910, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/64/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 2910;

26)
- nr 205/1 o pow. 0,2419 ha,
- nr 205/2 o pow. 1,5354 ha,
- nr 205/3 o pow. 0,1370 ha,
- nr 205/4 o pow. 0,1475 ha,
- nr 205/5 o pow. 0,0800 ha,

powstałe z podziału działki nr 205 o pow. 12,1318 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,1300 ha), obręb Górzyca, gmina Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 388, będącej własnością Skarbu Państwa w posiadaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/65/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 388,
- po pozycji 387 dodaje się pozycję 388a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Górzyca; Górzyca; 205/6; 9,9900;
27)
- nr 175/2 o pow. 0,1703 ha,
- nr 175/3 o pow. 0,1208 ha,
- nr 175/4 o pow. 0,2509 ha,

powstałe z podziału działki nr 175 o pow. 1,7875 ha, obręb Szczepankowo, gmina Ostroróg, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4700, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/66/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 4700,
- po pozycji 4699 dodaje się pozycję 4700a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie wielkopolskie; szamotulski; Ostroróg; Szczepankowo; 175/1; 1,2455;
28)
- nr 68/7 o pow. 0,0667 ha,
- nr 68/8 o pow. 0,1261 ha,

powstałe z podziału działki nr 68/5 o pow. 1,9249 ha, obręb Wierzchaczewo, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4662, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/67/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 4662,
- po pozycji 4661 dodaje się pozycję 4662a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; szamotulski; Kaźmierz; Wierzchaczewo; 68/6; 1,7321;
29)
- nr 15/1 o pow. 0,6807 ha,

powstałą z podziału działki nr 15 o pow. 0,8200 ha, obręb Karski, gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3283, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/68/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3283,
- po pozycji 3282 dodaje się pozycję 3283a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Ostrów Wielkopolski; Karski; 15/2; 0,1393;
30)
- nr 531 o pow. 0,0098 ha,

położoną w obrębie 0001-Miasto Kępno (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kępno), gmina Kępno M., powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 853, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/69/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 853;

31)
- nr 1111/49 o pow. 0,1159 ha,

położoną w obrębie Gdynia (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Gdynia 53), gmina Gdynia M., powiat m. Gdynia, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1834, będącą własnością Gminy Miasta Gdyni, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/72/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 1834;

32)
- nr 119/1 o pow. 0,2582 ha,

powstałą z podziału działki nr 119 o pow. 3,1100 ha, obręb Police, gmina Krośnice, powiat milicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1433, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/73/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1433,
- po pozycji 1432 dodaje się pozycję 1433a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; milicki; Krośnice; Police; 119/2; 2,8518;
33)
- nr 1/25 o pow. 0,0878 ha,

położoną w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 424, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/74/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 424;

34)
- nr 84/3 o pow. 0,0272 ha, - nr 84/4 o pow. 0,4411 ha,

powstałe z podziału działki nr 84/2 o pow. 7,0621 ha, obręb Komorowice Śląskie, gmina Bielsko-Biała M., powiat m. Bielsko-Biała, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5036, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/77/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 5036,
- po pozycji 5035 dodaje się pozycję 5036a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; Komorowice Śląskie; 84/5; 6,5938;
35)
- nr 675/5 o pow. 0,3037 ha,
- nr 675/6 o pow. 0,0989 ha,
- nr 675/7 o pow. 0,1543 ha,
- nr 675/8 o pow. 0,2247 ha,
- nr 675/9 o pow. 0,5670 ha,

powstałe z podziału działki nr 675/4 o pow. 8,5786 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,5800 ha), obręb Roztoka, gmina Dobromierz, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2112, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/79/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2112,
- po pozycji 2111 dodaje się pozycję 2112a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Dobromierz; Roztoka; 675/10; 7,2300;
36)
- nr 1255/4 o pow. 0,1258 ha,

położoną w obrębie Szubin, gmina Szubin M., powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1993, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wnioskach Starosty Nakielskiego z dnia 4 października 2012 r., Nr SWG.Sz.6810.1.77.2012.VM oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 października 2012 r., Nr KNDG1g-0731/80/12, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycję 1993;

37)
- nr 1482/5 o pow. 0,0143 ha,
- nr 1482/6 o pow. 0,0154 ha,
- nr 1482/8 o pow. 0,0771 ha,
- nr 1482/9 o pow. 0,1656 ha,
- nr 1482/10 o pow. 0,1831 ha,
- nr 1482/11 o pow. 0,1422 ha,
- nr 1482/12 o pow. 0,0109 ha,
- nr 1482/13 o pow. 0,0151 ha,
- nr 1482/14 o pow. 0,1230 ha,
- nr 1482/15 o pow. 0,0209 ha,
- nr 1482/16 o pow. 0,2231 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 1482/3 o pow. 3,7344 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5084,

- nr 1573/3 o pow. 0,0742 ha,
- nr 1573/4 o pow. 1,3112 ha,
- nr 1573/7 o pow. 0,1708 ha,
- nr 1573/8 o pow. 0,2074 ha,
- nr 1573/9 o pow. 0,0769 ha,
- nr 1573/10 o pow. 0,5485 ha,
- nr 1573/11 o pow. 0,2570 ha,
- nr 1573/12 o pow. 0,0083 ha,
- nr 1573/13 o pow. 0,6173 ha,
- nr 1573/14 o pow. 0,6601 ha,
- nr 1573/15 o pow. 0,1384 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 1573/2 o pow. 6,0050 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5085,

- nr 1982/15 o pow. 0,1148 ha,
- nr 1982/16 o pow. 0,0339 ha,
- nr 1982/17 o pow. 0,2875 ha,
- nr 1982/18 o pow. 0,2795 ha,
- nr 1982/19 o pow. 0,0354 ha,
- nr 1982/20 o pow. 0,3805 ha,

powstałe z podziału działki nr 1982/12 o pow. 2,3028 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,2940 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5086,

położone w obrębie Wągrowiec, gmina Wągrowiec M., powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 października 2012 r., Nr KNDG1g-0730/103/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 5084, 5085 oraz 5086,
- po pozycji 5083 dodaje się pozycję 5084a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec M.; Wągrowiec; 1482/7; 2,7437;
- po pozycji 5084a dodaje się pozycję 5085a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec M.; Wągrowiec; 1573/16; 1,9391;
- po pozycji 5085a dodaje się pozycję 5086a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec M.; Wągrowiec; 1982/21; 1,1712;
38)
- nr 173/4 o pow. 0,4955 ha,
- nr 173/5 o pow. 0,0502 ha,
- nr 173/6 o pow. 0,1403 ha,
- nr 173/8 o pow. 0,3798 ha,

powstałe z podziału działki nr 173/1 o pow. 1,2785 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5800 ha), obręb Czernica, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2104,

- nr 173/9 o pow. 0,4126 ha,
- nr 173/10 o pow. 0,0599 ha,
- nr 173/11 o pow. 0,1674 ha,
- nr 173/13 o pow. 0,3686 ha,

powstałe z podziału działki nr 173/2 o pow. 1,2716 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,4100 ha), obręb Czernica, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2105,

- nr 171/1 o pow. 0,1037 ha,
- nr 171/3 o pow. 0,5626 ha,
- nr 171/4 o pow. 0,0635 ha,

powstałe z podziału działki nr 171 o pow. 8,4598 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,4600 ha), obręb Gniewków, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2108,

położone w gminie Dobromierz, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/81/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycje 2104, 2105 oraz 2108,
- po pozycji 2103 dodaje się pozycję 2104a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Dobromierz; Czernica; 173/7; 0,2127;
- po pozycji 2104a dodaje się pozycję 2105a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Dobromierz; Czernica; 173/12; 0,2631;
- po pozycji 2107 dodaje się pozycję 2108a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Dobromierz; Gniewków; 171/2; 7,7300;
39)
- nr 287/10 o pow. 0,5651 ha,

powstałą z podziału działki nr 287/1 o pow. 1,6528 ha, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4091, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/100/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 4091,
- po pozycji 4090 dodaje się pozycję 4091a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Murowana Goślina; Murowana Goślina; 287/11; 1,0877;
40)
- nr 270/13 o pow. 1,1558 ha,
- nr 270/14 o pow. 0,1060 ha,
- nr 270/15 o pow. 0,0475 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 270/6 o pow. 6,8991 ha, obręb 0001-Bolechowo (w do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Bolechowo), gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3835, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/101/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 3835,
- po pozycji 3833 dodaje się pozycję 3835a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Czerwonak; 0001-Bolechowo; 270/9; 0,0369;
- po pozycji 3835a dodaje się pozycję 3835b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Czerwonak; 0001-Bolechowo; 270/10; 0,0819;
- po pozycji 3835b dodaje się pozycję 3835c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Czerwonak; 0001-Bolechowo; 270/11; 0,8709;
- po pozycji 3835c dodaje się pozycję 3835d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Czerwonak; 0001-Bolechowo; 270/12; 4,6001;
41)
- nr 697/16 o pow. 13,7653 ha,

powstałą z podziału działki nr 697/10 o pow. 67,5129 ha, obręb 0003-Kobylany, gmina Terespol-gmina, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 43, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/110/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 43,
- po pozycji 42 dodaje się pozycję 43a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Terespol-gmina; 0003-Kobylany; 697/17; 53,7476.
§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 2574/2 o pow. 0,0069 ha,
- nr 2575/8 o pow. 0,0070 ha,
- nr 2601/7 o pow. 0,0236 ha,
- nr 2601/9 o pow. 0,0053 ha,
- nr 2631/6 o pow. 0,0056 ha,
- nr 2644/2 o pow. 0,0388 ha,
- nr 2647/3 o pow. 0,0237 ha,

położone w obrębie Bańska Niżna, gmina Szaflary, powiat nowotarski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/44/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 1572 dodaje się pozycję 1572a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2574/2; 0,0069;
- po pozycji 1572a dodaje się pozycję 1572b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2575/8; 0,0070;
- po pozycji 1574 dodaje się pozycję 1574a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2601/7; 0,0236;
- po pozycji 1574a dodaje się pozycję 1574b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2601/9; 0,0053;
- po pozycji 1575 dodaje się pozycję 1575a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2631/6; 0,0056;
- po pozycji 1576 dodaje się pozycję 1576a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2644/2; 0,0388;
- po pozycji 1577 dodaje się pozycję 1577a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowotarski; Szaflary; Bańska Niżna; 2647/3; 0,0237;
2)
- nr 41/1 o pow. 0,0312 ha,
- nr 41/7 o pow. 0,0374 ha,

położone w obrębie Goleniów 10, gmina Goleniów M., powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 października 2012 r., Nr KNDG1g-073/49/w/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 211 dodaje się pozycję 211a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; goleniowski; Goleniów M.; Goleniów 10; 41/1; 0,0312;
- po pozycji 21 la dodaje się pozycję 211b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; goleniowski; Goleniów M.; Goleniów 10; 41/7; 0,0374.
§  3. W związku z błędem pisarskim, stwierdzonym w załączniku do decyzji, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego:
- skreśla się pozycję 34,
- po pozycji 33 dodaje się pozycję 34a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; bytowski; Kołczygłowy; Kołczygłówki; 25; 3,3900.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68 i poz. 77.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 4 pkt 1 decyzji nr 2 z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 lutego 2013 r.