Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 2612/6 o pow. 0,1334 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

- nr 2612/8 o pow. 0,2811 ha,

- nr 2612/9 o pow. 0,3064 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Wałcz,

- nr 2612/7 o pow. 0,1882 ha,

- nr 2612/10 o pow. 0,1933 ha,

- nr 2612/11 o pow. 0,2411 ha,

- nr 2612/12 o pow. 0,1531 ha,

- nr 2612/13 o pow. 0,0108 ha,

- nr 2612/14 o pow. 0,0597 ha,

- nr 2612/15 o pow. 0,0160 ha,

- nr 2612/16 o pow. 0,0077 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 2612/2 o pow. 2,7117 ha, obręb 0001 - M. Wałcz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wałcz 1), gmina Wałcz M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 645,

- nr 2613/1 o pow. 0,0490 ha,

- nr 2613/2 o pow. 0,0102 ha,

- nr 2613/3 o pow. 0,0127 ha,

- nr 2613/4 o pow. 0,0234 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 2613 o pow. 0,3821 ha, obręb 0001 - M. Wałcz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wałcz 1), gmina Wałcz M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 641,

ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNNBg-073/208/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 641 oraz 645,

- po pozycji 640 dodaje się pozycję 641 a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M. 0001 - M. Wałcz; 2613/5; 0,2868,

- po pozycji 644 dodaje się pozycję 645a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M., 0001 - M. Wałcz; 2612/5; 1,1209,

2. - nr 1494/7 o pow. 0,0818 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

- nr 1494/9 o pow. 0,1846 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

powstałe z podziału działki nr 1494/2 o pow. 1,0828 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka, (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wyszogrodzka), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1026,

- nr 967/1 o pow. 0,1187 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

- nr 967/3 o pow. 0,2446 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

- nr 967/4 o pow. 0,0357 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

powstałe z podziału działki nr 967 o pow. 1,7486, obręb 0009 - Wyszogrodzka, (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wyszogrodzka), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1031,

- nr 1494/4 o pow. 0,1265 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

- nr 1494/6 o pow. 0,0378 ha, obręb 0009 - Wyszogrodzka,

powstałe z podziału działki nr 1494/1 o pow. 0,3038, ha obręb 0009 - Wyszogrodzka, (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wyszogrodzka), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1025,

- 1046/1 o pow. 0,0131 ha, obręb 0008 - Śródmieście,

- 1046/2 o pow. 0,0038 ha, obręb 0008 - Śródmieście,

- 1046/4 o pow. 0,0639 ha, obręb 0008 - Śródmieście,

- 1046/5 o pow. 0,1304 ha, obręb 0008 - Śródmieście,

powstałe z podziału działki nr 1046 o pow. 1,6950 ha, obręb 0008 - Śródmieście (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kostrogaj Rolniczy), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1018,

będące w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNNSg-073/218/07, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycje 1018,1025,1026 oraz 1031,

- po pozycji 1017 dodaje się pozycję 1018a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0008 - Śródmieście; 1046/3; 1,4838,

- po pozycji 1024 dodaje się pozycję 1025a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0009 - Wyszogrodzka; 1494/5; 0,1395,

- po pozycji 1025a dodaje się pozycję 1026a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0009 - Wyszogrodzka; 1494/8; 0,8164,

- po pozycji 1030 dodaje się pozycję 1031a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0009 - Wyszogrodzka; 967/2; 1,3496,

3. - nr 82/1 o pow. 0,0952 ha,

- nr 82/2 o pow. 0,2752 ha,

- nr 82/3 o pow. 0,1188 ha,

- nr 82/4 o pow. 0,1649 ha,

- nr 82/5 o pow. 0,0240 ha,

powstałe z podziału działki nr 82 o pow. 4,3375 ha, obręb 11 Iława 11 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Iława 11), gmina Iława M., powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 265, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNN5g-073/249/07, w ten sposób, że w ww. części XV załącznika:

- skreśla się pozycję 265,

- po pozycji 264 dodaje się pozycję 265a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; iławski; Iława M.; 11 Iława 11; 82/6; 3,6594.

§  2.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 705 o pow. 7,1800 ha, obręb 0118 - Żółtnica, gmina Szczecinek,

- nr 1 o pow. 13,1000 ha, obręb 0118 - Żółtnica, gmina Szczecinek,

- nr 662/5 o pow. 3,3600 ha, obręb 0118 - Żółtnica, gmina Szczecinek,

- nr 659 o pow. 4,5800 ha, obręb 0118 - Żółtnica, gmina Szczecinek,

- nr 708 o pow. 0,9600 ha, obręb 0118 - Żółtnica, gmina Szczecinek,

- nr 1 o pow. 4,8682 ha, obręb 0026 - Szczecinek 26, gmina Szczecinek M.,

- nr 5 o pow. 2,9592 ha, obręb 0016 - Szczecinek 16, gmina Szczecinek M.,

- nr 117 o pow. 3,8069 ha, obręb 0015 - Szczecinek 15, gmina Szczecinek M.,

- nr 1/11 o pow. 4,5211 ha, obręb 0018 - Szczecinek 18, gmina Szczecinek M.,

- nr 14/58 o pow. 12,0150 ha, obręb 0019 - Szczecinek 19, gmina Szczecinek M.,

- nr 651 o pow. 1,4742 ha, obręb 0020 - Szczecinek 20, gmina Szczecinek M.,

- nr 126 o pow. 2,7875 ha, obręb 0012 - Szczecinek 12, gmina Szczecinek M.,

- nr 11 o pow. 9,6600 ha, obręb 0111 - Sitno, gmina Szczecinek,

- nr 2 o pow. 1,5100 ha, obręb 0111 - Sitno, gmina Szczecinek,

- nr 363 o pow. 12,2100 ha, obręb 0110 - Jelenino, gmina Szczecinek,

- nr 30 o pow. 6,2100 ha, obręb 0106 - Grzywnik, gmina Borne Sulinowo,

- nr 316 o pow. 16,2000 ha, obręb 0093 - Łączno, gmina Borne Sulinowo,

- nr 331/1 o pow. 10,2800 ha, obręb 0094 - Silnowo, gmina Borne Sulinowo,

- nr 276 o pow. 9,6400 ha, obręb 0095 - Piława, gmina Borne Sulinowo,

- nr 379 o pow. 2,1500 ha, obręb 0095 - Piława, gmina Borne Sulinowo,

- nr 382/10 o pow. 0,6383 ha, obręb 0079 - Łubowo, gmina Borne Sulinowo,

- nr 382/18 o pow. 23,0813 ha, obręb 0079 - Łubowo, gmina Borne Sulinowo,

położone w powiecie szczecineckim, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r. Nr KNN5g-073/237/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- po pozycji 580i dodaje się pozycję 580i1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0079 - Łubowo; 382/10; 0,6383,

- po pozycji 580i1 dodaje się pozycję 580i2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0079 - Łubowo; 382/18; 23,0813,

- po pozycji 580i2 dodaje się pozycję 580i3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0093 - Łączno; 316; 16,2000,

- po pozycji 580i3 dodaje się pozycję 580i4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0094 - Silnowo; 331/1; 10,2800,

- po pozycji 580i4 dodaje się pozycję 580i5, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0095 - Pilawa; 276; 9,6400,

- po pozycji 580i5 dodaje się pozycję 580i6, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0095 - Piława; 379; 2,1500,

- po pozycji 580i6 dodaje się pozycję 580i7, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Borne Sulinowo; 0106 - Grzywnik; 30; 6,2100,

- po pozycji 580z dodaje się pozycję 580z1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0110 - Jelenino; 363; 12,2100,

- po pozycji 580z1 dodaje się pozycję 580z2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0111 - Sitno; 2; 1,5100,

- po pozycji 580z2 dodaje się pozycję 580z3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0111 - Sitno; 11; 9,6600,

- po pozycji 580ah dodaje się pozycję 580ah1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0118 - Żółtnica; 1; 13,1000,

- po pozycji 580ah1 dodaje się pozycję 580ah2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0118 - Żółtnica; 659; 4,5800,

- po pozycji 580ah2 dodaje się pozycję 580ah3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0118 - Żółtnica; 662/5; 3,3600,

- po pozycji 580ah3 dodaje się pozycję 580ah4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0118 - Żółtnica; 705; 7,1800,

- po pozycji 580ah4 dodaje się pozycję 580ah5, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0118 - Żółtnica; 708; 0,9600,

- po pozycji 580am dodaje się pozycję 580am1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0012 - Szczecinek 12; 126; 2,7875,

- po pozycji 580an dodaje się pozycję 580an1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0015 - Szczecinek 15; 117; 3,8069,

- po pozycji 580an1 dodaje się pozycję 580an2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0016 - Szczecinek 16; 5; 2,9592,

- po pozycji 580an2 dodaje się pozycję 580an3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0018 - Szczecinek 18; 1/11; 4,5211,

- po pozycji 580an3 dodaje się pozycję 580an4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki Szczecinek M.; 0019 - Szczecinek 19; 14/58; 12,0150,

- po pozycji 580ao dodaje się pozycję 580ap, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0020 - Szczecinek 20; 651; 1,4742,

- po pozycji 580ap dodaje się pozycję 580ar, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0026 - Szczecinek 26; 1; 4,8682.

§  3.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.