Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.23.247

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 283
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 165/44 o powierzchni 0,0090 ha, obręb 08 Bema,

- nr 165/45 o powierzchni 0,1268 ha, obręb 08 Bema

(w załączniku do decyzji ujęta w obrębie 9 Nowe Miasto),

- nr 165/61 o powierzchni 0,0086 ha, obręb 08 Bema,

- nr 165/62 o powierzchni 0,0044 ha, obręb 08 Bema,

gmina Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.