Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.23.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 270
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 17/5 o powierzchni 0,3325 ha,

- nr 17/6 o powierzchni 0,0501 ha,

- nr 17/7 o powierzchni 0,0477 ha,

- nr 17/8 o powierzchni 0,0308 ha,

- nr 17/9 o powierzchni 0,3834 ha,

- nr 17/10 o powierzchni 0,2984 ha,

- nr 17/11 o powierzchni 0,1140 ha,

- nr 17/12 o powierzchni 0,3177 ha,

- nr 17/14 o powierzchni 0,2272 ha,

- nr 17/15 o powierzchni 0,1298 ha,

- nr 17/16 o powierzchni 0,1106 ha

- nr 17/17 o powierzchni 0,5179 ha,

- nr 17/18 o powierzchni 3,2494 ha,

- nr 17/20 o powierzchni 0,0866 ha,

- nr 17/21 o powierzchni 0,0729 ha,

- nr 17/22 o powierzchni 0,0596 ha,

- nr 17/23 o powierzchni 0,0939 ha,

położone w Piotrkowie Trybunalskim, obręb 32, gmina Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.