Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.21.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.

DECYZJA NR 255
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 162 o powierzchni 3,1600 ha, obręb Dobrosławiec, gmina Maszewo,

- nr 189 o powierzchni 6,5500 ha, obręb Radzanek, gmina Maszewo,

- nr 807/3 o powierzchni 1,0501 ha, obręb Maszewo 1, jednostka ewidencyjna Maszewo Miasto,

- nr 807/4 o powierzchni 3,0967 ha, obręb Maszewo 1, jednostka ewidencyjna Maszewo Miasto,

- nr 807/5 o powierzchni 1,4821 ha, obręb Maszewo 1, jednostka ewidencyjna Maszewo Miasto,

położone w powiecie goleniowskim, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.