Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.19.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2005 r.

DECYZJA Nr 244
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 listopada 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 1
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działkę ewidencyjną nr 88/3 o pow. 2,1695 ha (w załączniku do decyzji ujęta pod nr 88/5 o pow. 2,1600 ha), obręb 29 Wola, gmina Biłgoraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 3 ust. 1 decyzji nr 42 z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MI.05.8.43) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lipca 2005 r.