Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.19.202

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

DECYZJA Nr 242
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 listopada 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 3/4 o powierzchni 0,1725 ha,

- nr 3/10 o powierzchni 0,0296 ha,

- nr 3/17 o powierzchni 0,1730 ha,

- nr 3/26 o powierzchni 0,2971 ha,

- nr 3/29 o powierzchni 0,1572 ha,

- nr 3/33 o powierzchni 0,1430 ha,

- nr 3/40 o powierzchni 0,0023 ha,

- nr 3/41 o powierzchni 0,0065 ha,

- nr 3/43 o powierzchni 0,0219 ha,

- nr 3/44 o powierzchni 0,0028 ha,

- nr 3/46 o powierzchni 0,0070 ha,

- nr 3/48 o powierzchni 0,0294 ha,

- nr 3/49 o powierzchni 0,0669 ha,

- nr 3/50 o powierzchni 0,0129 ha,

- nr 3/51 o powierzchni 0,0611 ha,

- nr 3/53 o powierzchni 0,0955 ha,

- nr 3/55 o powierzchni 0,0048 ha,

- nr 3/56 o powierzchni 0,0048 ha,

- nr 3/57 o powierzchni 0,0048 ha,

- nr 3/58 o powierzchni 0,0048 ha,

- nr 3/59 o powierzchni 0,0048 ha,

położone w Radomiu, obręb Śródmieście, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.