Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.18.155

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2004 r.

DECYZJA Nr 195
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 października 2004 r.
zmieniająca decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 1/8 o powierzchni 0,7182 ha,

- nr 1/9 o powierzchni 0,3016 ha,

- nr 1/10 o powierzchni 0,2522 ha,

- nr 1/11 o powierzchni 0,0974 ha,

- nr 1/12 o powierzchni 0,4773 ha,

- nr 1/13 o powierzchni 0,1056 ha,

- nr 1/14 o powierzchni 0,0820 ha,

- nr 1/15 o powierzchni 0,0988 ha,

- nr 1/16 o powierzchni 0,1569 ha,

- nr 1/17 o powierzchni 0,1756 ha,

- nr 1/18 o powierzchni 0,3607 ha,

- nr 1/19 o powierzchni 0,1813 ha,

- nr 1/20 o powierzchni 0,0368 ha,

- nr 1/21 o powierzchni 0,0407 ha,

- nr 1/22 o powierzchni 0,0187 ha,

- nr 1/23 o powierzchni 0,0128 ha,

- nr 1/24 o powierzchni 0,0828 ha,

obręb 105 Obszar Wiejski, jednostka ewidencyjna Bytów Miasto, powiat bytowski, województwo pomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.