Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jak terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jak terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.9.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2004 r.

DECYZJA Nr 62
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 10 maja 2004 r.
zmieniająca decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:
1)
1289/47 o powierzchni 0,1526 ha,
2)
1289/48 o powierzchni 1,8418 ha,
3)
1289/49 o powierzchni 1,4855 ha,
4)
1289/50 o powierzchni 0,1367 ha,
5)
1289/51 o powierzchni 0,1526 ha,
6)
1289/52 o powierzchni 0,2573 ha,
7)
1289/53 o powierzchni 1,1618 ha,
8)
1289/54 o powierzchni 0,0758 ha,
9)
1289/55 o powierzchni 0,1967 ha,
10)
1289/56 o powierzchni 0,0322 ha,
11)
1289/57 o powierzchni 0,1049 ha,
12)
1289/58 o powierzchni 0,0518 ha,
13)
1289/59 o powierzchni 0,0779 ha,
14)
1289/60 o powierzchni 0,0669 ha,
15)
1289/61 o powierzchni 0,0534 ha,
16)
1289/62 o powierzchni 0,0088 ha,
17)
1289/63 o powierzchni 0,1088 ha,
18)
1289/64 o powierzchni 0,1014 ha,
19)
1289/65 o powierzchni 0,2051 ha,
20)
1289/66 o powierzchni 0,0541 ha,
21)
1289/67 o powierzchni 0,0418 ha,
22)
1289/68 o powierzchni 0,1831 ha,
23)
1289/69 o powierzchni 0,9530 ha,
24)
1289/70 o powierzchni 0,8518 ha,
25)
1289/72 o powierzchni 2,3589 ha,
26)
1289/73 o powierzchni 0,3526 ha,
27)
1289/74 o powierzchni 0,0798 ha,
28)
1289/75 o powierzchni 0,2409 ha,
29)
1289/76 o powierzchni 0,1808 ha,
30)
1289/77 o powierzchni 0,1285 ha,
31)
1289/78 o powierzchni 1,2678 ha,
32)
1289/79 o powierzchni 0,1211 ha,
33)
1289/84 o powierzchni 0,0151 ha,
34)
1289/85 o powierzchni 0,0200 ha,
35)
1289/86 o powierzchni 0,0136 ha
36)
1289/87 o powierzchni 0,0285 ha,

położone w powiecie garwolińskim, obręb Pilawa, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.