Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 marca 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 1) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 30 i 62) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

- Andrzej Chłopek

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Piotr Czaja

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Wacław Czerkawski

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

- Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

- Marian Dolipski

Politechnika Śląska,

- Lech Gładysiewicz

Politechnika Wrocławska,

- Kazimierz Grajcarek

NSZZ "Solidarność"

Sekretariat Górnictwa i Energetyki,

- Monika Hardygóra

KGHM CUPRUM sp. z o.o.

- Centrum Badawczo-Rozwojowe,

- Aleksander Kabziński

Polski Związek

Producentów Kruszyw,

- Andrzej Katulski

Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Górnictwa,

- Wojciech Kędzia

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Piotr Luberta

Związek Zawodowy

Ratowników Górniczych w Polsce,

- Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników

Zakładów Przeróbki Mechanicznej

Węgla w Polsce "Przeróbka",

- Grzegorz Łyjak

Główny Inspektorat Pracy,

- Janusz Olszowski

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,

- Daniel Podgórski

Centralny Instytut Ochrony Pracy

- Państwowy Instytut Badawczy,

- Wiesław Prugar

Organizacja Polskiego Przemysłu

Poszukiwawczo-Wydobywczego

- Związek Pracodawców,

- Tomasz Skibiński

Stowarzyszenie Producentów Cementu,

- Andrzej Tor

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych

"KADRA",

- Marek Uszko

Kompania Węglowa S.A.,

- Mariusz Wilkosz

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Zbigniew Ząbkiewicz

Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo S.A.,

- Stanisław Żuk

Porozumienie Producentów

Węgla Brunatnego

Kopalnia Węgla Brunatnego

"Turów" S.A.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.