Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 23
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 listopada 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego

Na podstawie § 8 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 1) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 31 i 63) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sekretarz:

Artur Vogt

Wyższy Urząd Górniczy;".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.