Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2012 r.

DECYZJA Nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 lutego 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego

Na podstawie § 8 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 1) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 31) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie:

- Jan Chojnacki

Zakład Górniczy "SILTECH" sp. z o.o.

- Wacław Czerkawski

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

- Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

- Bronisław Gaj

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

- Kazimierz Grajcarek

NSZZ "Solidarność"

Sekretariat Górnictwa i Energetyki,

- Grzegorz Herwy

Porozumienie Związków Zawodowych

"KADRA",

- Piotr Luberta

Związek Zawodowy

Ratowników Górniczych w Polsce,

- Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników

Zakładów Przeróbki Mechanicznej

Węgla w Polsce "Przeróbka",

- Zbigniew Stopa

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.,

- Andrzej Tor

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Marek Uszko

Kompania Węglowa S.A.

- Mariusz Wilkosz

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.