Zm.: decyzja w sprawie uczestniczenia Ministerstwa Obrony Narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) oraz Zachodnioeuropejskiej Grupy do Spraw Uzbrojenia (WEAG) i Zachodnioeuropejskiej Organizacji do Spraw Uzbrojenia (WEAO).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

DECYZJA Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie uczestniczenia Ministerstwa Obrony Narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) oraz Zachodnioeuropejskiej Grupy do Spraw Uzbrojenia (WEAG) i Zachodnioeuropejskiej Organizacji do Spraw Uzbrojenia (WEAO)

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie § 2 pkt 11 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, dotyczących współpracy z Konferencją Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO Conference of National Armament Directors - CNAD NATO) oraz Zachodnioeuropejską Grupą do Spraw Uzbrojenia (Western European Armament Group - WEAG) i Zachodnioeuropejską Organizacją do Spraw Uzbrojenia (Western European Armament Organisation - WEAO) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie uczestniczenia Ministerstwa Obrony Narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) oraz Zachodnioeuropejskiej Grupy do Spraw Uzbrojenia (WEAG) i Zachodnioeuropejskiej Organizacji do Spraw Uzbrojenia (WEAO) (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 19), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcje Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia Zachodnioeuropejskiej Grupy do Spraw Uzbrojenia, zwanego dalej "Krajowym Dyrektorem do Spraw Uzbrojenia", pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marek Zająkała.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.